Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lương Tài

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 1594

Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lương Tài

 Chủ tịch  Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện:

 - Nguyễn Thị Minh Lương

 - Điện thoại: 

Chức năng nhiệm vụ:

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Tài là cơ quan chấp hành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, do Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hiệp thương cử ra, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Tài là một cơ quan trong hệ thống chính trị của huyện do Huyện uỷ lãnh đạo, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật; phản biện xã hội đối với dự thảo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức nhà nước; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực.

 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lương Tài tổ chức và hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phù hợp với Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức, hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN