Giới thiệu chung huyện Ủy

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 2913
Giới thiệu chung huyện Ủy
 

 

1. Tr s

             Thị Trấn Thứa, Lương Tài, Bắc Ninh

 2. Các ban, đơn vị trực thuộc:

          - Văn Phòng huyện ủy

          - Ban Tổ chức huyện ủy

          - Ban Tuyên giáo huyện ủy

          - Ban Dân vận huyện ủy

          - Ủy ban kiểm tra huyện ủy

           - Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện.

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN