Giới thiệu chung UBND huyện Lương Tài

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 2765
Giới thiệu chung UBND huyện Lương Tài

 

 

 

 

1. Trụ Sở

 

 Thị Trấn Thứa – Lương Tài - Bắc Ninh

 

  

 

 

 

2. Các phòng ban và đơn vị sự nghiệp

 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện

 

- Phòng Nội vụ

 

- Phòng Tài Chính

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

- Phòng Tư Pháp

 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

 

- Phòng kinh tế và hạ tầng

 

- Phòng Y tế

- Thanh tra huyện

 

 

 

 

              + 05 đơn vị sự nghiệp

 

- Đài Phát thanh

 

- Trung tâm Văn hóa – Thể thao

 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp

 

- Ban Quản lý các dự án xây dựng

 

- Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên

 

 
Huyện Lương Tài