Trung tâm văn hóa thể thao huyện

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 1947
Trung tâm văn hóa thể thao huyện

               - Địa chỉ: Thị trấn Thứa-Lương Tài-Bắc Ninh

- Giám đốc:  Trần Mạnh Quyết

- Điện thoại: 02223641600

- Email: tmquyet.lt@bacninh.gov.vn

1. Vị trí:

Trung tâm Văn hoá - Thể thao (VHTT) huyện là đơn vị hoạt động sự nghiệp VHTT&TDTT trực thuộc UBND huyện. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Chức năng:

- Phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của  địa phương;

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở;

 

- Tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN