Ban quản lý các dự án xây dựng

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 946
Ban quản lý các dự án xây dựng

 Ban Quản lý các dự án xây dựng

- Phụ trách: Nguyễn Văn Luận

- Điện thoại: 02413867570

- Email: nvluan.lt@bacninh.gov.vn

1. Chức năng:

 Ban Quản lý các Dự án xây dựng huyện Krông Năng được thành lập để giúp UBND huyện quản lý các dự án xây dựng do UBND huyện làm chủ đầu tư.

2. Nhiệm  vụ, quyền hạn:

Thực hiện thủ tục về giao nhận đất, xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị mặt bằng v à các công việc khác phục vụ cho việc đầu tư xây dựng công trình.

Đối với công tác chuẩn bị hồ sơ thiết kế dự toán xây dựng; Ban quản lý dự án xây dựng; Ban quản lý dự án xây dựng huyện có trách nhiệm báo cáo năng lực của các đơn vị tư  vấn  có đơn nhận thầu công trình, đề xuất UBND huyện chọn đơn vị kí kết đơn vị khảo sát, tư vấn lập hồ  sơ dự án, báo cáo kinh tế kĩ thuật, tư vấn giám sát, tư vấn lập thiết kế, dự toán công trình, trình UBND huyện thẩm định và phê duyệt..

Ký kết hợp đồng tư vấn, giám sát, thi công, sau khi có Quyết định chỉ định thầu hoặc phê duyệt kết quả đấu thầu của cấp có thẩm quyền và được UBND huyện ủy quyền.

Kiểm tra đôn đốc thực hiện các hợp đồng tư vấn và xây lắp theo hợp đồng 

Chiụ trách nhiệm  tổ chức giám sát kỹ thuật xây dựng công trình, có thể thuê TVGS nhưng phải được sự đồng ý cùa UBND huyện.

Thực hiện giám sát thi công công trình xây dựng khi có đủ điểu kiện năng lực.

Nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn theo quy định và báo cáo UBND huyện.

Báo cáo UBND huyện và các Phòng , Ban chức năng về tình hình kết quả triển khai đầu tư công trình, đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công trình, tình hình triển khai các công trình, tình hình thanh toán vốn, nêu các kiến nghị đề xuất nếu có, lập báo cáo vốn hằng năm theo quy định.

Tư vấn quản lý; tư vấn giám sát thi công, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp đối với các laọi hình công trình dân dụng, công nghiệp giao thông, thủy lợi, thuộc các dự án nhóm B, C do UBND huyện làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư.

Thực hiện những công vịêc được giao hoặc ùy quyền.

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện và pháp luật về trách nhiệm được giao.

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN