Ủy ban kiểm tra

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 253
Ủy ban kiểm tra

CHỨC NĂNG, TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA ỦY BAN KIỂM TRA

 

       - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Trần Văn Cúc

         - Điện thoại: 02223867268

 

A. Chức năng tổ chức của UBKT Huyện uỷ.

1- UBKT Huyện uỷ là cơ quan kiểm tra chuyên trách của BCH Huyện uỷ, thực hiện các nhiệm vụ quyền hạn đã được quy định tại các chương VII-VIII của Điều lệ Đảng. Có trách nhiệm tham mưu giúp BTV, BCH Huyện uỷ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

2- UBKT Huyện uỷ do BCH Huyện uỷ bầu gồm một số đồng chí trong BCH Huyện uỷ, một số đồng chí ngoài BCH Huyện uỷ. Chủ nhiệm UBKT do BCH Huyện uỷ bầu trong số các thành viên UBKT, Phó Chủ nhiệm UBKT do UBKT Huyện uỷ bầu trong số các thành viên UBKT và được Tỉnh uỷ chuẩn y.

 

B. Trách nhiệm và quyền hạn của UBKT Huyện uỷ.

 1- Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, chương trình công tác kiểm tra nhiệm kỳ 2005-2010 của UBKT Huyện uỷ hàng năm, 6 tháng, sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra.

2- Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra đảng viên, kể cả uỷ viên BCH Huyện uỷ, đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý khi có dấu hiệu vi phạm tiêu chuẩn đảng viên,  tiêu chuẩn cấp uỷ viên và trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên.

- Kiểm tra Đảng bộ các xã, thị trấn, các Chi, Đảng bộ cơ quan khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng,nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Kiểm tra Đảng bộ các xã, thị trấn, các Chi, Đảng bộ cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng cấp dưới trực tiếp và cấp uỷ viên cùng cấp, đảng viên là cán bộ thuộc diện Huyện uỷ quản lý. UBKT Huyện uỷ không xem xét giải quyết những tố cáo dấu tên, không rõ địa chỉ và tố cáo có tên đã được cấp có thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định xem xét kết luận nay tố cáo lại nhưng không có thêm tài liệu, căn cứ mới.

- Xem xét kết luận quyết định thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền do Điều lệ Đảng quy định.

- Kiểm tra tài chính Đảng của các chi, Đảng bộ cơ sở và tài chính Đảng của Huyện uỷ.

3- Khi tiến hành công tác kiểm tra có quyền yêu cầu tổ chức Đảng và đảng viên báo cáo tình hình, cung cấp tài liệu về những vấn đề có liên quan đến công tác kiểm tra và yêu cầu các tổ chức Đảng có liên quan phối hợp trong công tác kiểm tra. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, nếu phát hiện tổ chức Đảng hoặc đảng viên có những quyết định hoặc việc làm có dấu hiệu sai trái với cương lĩnh chính trị Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng thì UBKT Huyện uỷ được quyền yêu cầu tổ chức đảng hoặc đảng viên xem xét lại quyết định hoặc việc làm đó; đồng thời báo cáo kịp thời với BTV Huyện uỷ để giải quyết.

- Khi xem xét kết luận, xử lý kỷ luật phải bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm đối với các kết luận, quyết định đó, bảo vệ những tổ chức và cá nhân làm đúng, đề nghị với tổ chức có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm những trường hợp trù dập trả thù người tố cáo và những trường hợp tố cáo mang tính chất bịa đặt, vu cáo, có dụ ý xấu.

4- Phối hợp với các BXD Đảng, các ngành chức năng xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch kiểm tra, tổ chức lực lượng để tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng (theo Điều 30 - Điều lệ Đảng).

5- Tham mưu giúp BTV, BCH Huyện uỷ về công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng về những giải pháp nhằm giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm kỷ luật của tổ chức Đảng và đảng viên.

- Xem xét đề xuất ý kiến gải quyết, chuẩn bị hồ sơ các vụ kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của BTV, BCH Huyện uỷ.

- Hướng dẫn các TCCS Đảng và UBKT Đảng uỷ các xã, thị trấn, Quân sự, Công an thực hiện công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật trong Đảng.

- Tổ chức triển khai các quyết định, kết luận, thông báo của BTV, BCH Huyện uỷ về thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng. Theo dõi, đôn đốc kiểm tra tổ chức Đảng cơ sở và đảng viên có liên quan trong việc thực hiện các quyết định, kết luận, thông báo đó.

- Chủ động tham gia ý kiến và kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ và cán bộ thuộc diện cấp uỷ huyện quản lý.

6- UBKT Huyện uỷ được cử thành viên UBKT và cán bộ của cơ quan UBKT đến các đơn vị, TCCS Đảng để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra. Dự các cuộc họp của cấp uỷ cấp dưới và các ban, ngành, đoàn thể bàn về công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra hoặc có liên quan đến công tác kiểm tra.

7- UBKT Huyện uỷ phối hợp với các BXD Đảng, Văn phòng Huyện uỷ và các cơ quan có liên quan giúp BTV và BCH Huyện uỷ theo dõi việc thực hiện quy chế làm việc của BTV, BCH Huyện uỷ và quy chế này.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN