Ban tuyên giáo Huyện ủy

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 261
Ban tuyên giáo Huyện ủy

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

         - Ông Đoàn Văn Mạnh: Trưởng ban  

         - Điện thoại: 02223867267

A. Chức năng

         1. Là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ về công tác Xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lĩnh vực lịch sử Đảng bộ huyện.

       2. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Huyện uỷ.

          B. Nhiệm vụ

         1. Nghiên cứu, đề xuất:

          1.1. Nghiên cứu, theo dõi, tổng hợp tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá ở địa bàn huyện; dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra, kịp thời báo cáo, kiến nghị với Huyện uỷ phương hướng, nhiệm vụ, nội dung, biện pháp giải quyết.

          1.2. Các đề án, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác tuyên giáo; lĩnh vực lịch sử Đảng bộ huỵên, xã, thị trấn.

          1.3. Đánh giá hoạt động, nghiên cứu, đề xuất phương hướng, chính sách, cơ chế, giải pháp trên lĩnh vực tuyên giáo.

          1.4. Tham gia với HĐND, UBND huyện trong việc vận dụng, thể chế hoá các quy định của cấp trên về các lĩnh vực có liên quan đến công tác tuyên giáo.

          1.5. Sơ kết, tổng kết về công tác tuyên giáo.

          2. Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn, kiểm tra, giám sát:

          2.1. Tổ chức nghiên cứu, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng; kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng, các ban, ngành, đoàn thể trong việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, của tỉnh, của huyện trong lĩnh vực tuyên giáo.

       2.2. Tổ chức bồi dưỡng LLCT, thông tin thời sự, tuyên truyền chính sách theo các chương trình của ngành dọc cấp trên và của Huyện uỷ. Bồi dưỡng và hướng dẫn nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho Ban Tuyên giáo cơ sở.

          2.3. Tổ chức hướng dẫn hoạt động cho Báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên từ huyện đến cơ sở; hướng dẫn, kiểm tra nội dung thông tin của các phương tiện thông tin đại chúng.

        2.4. Sưu tầm, tổng hợp tư liệu phục vụ công tác tái bản lịch sử Đảng bộ huyện; hướng dẫn sưu tầm, biên soạn lịch sử Đảng bộ xã, thị trấn; Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ, truyền thống các ngành.

      2.5. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương.

         2.6. Hàng tháng, hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ tới các TCCS Đảng.

         3. Thẩm định, thẩm tra:

          Đề án của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể của huyện có liên quan đến lĩnh vực tư tưởng – văn hoá, khoa giáo, lịch sử Đảng bộ huyện trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ.

         4. Phối hợp:

          4.1. Phối hợp với các cơ quan hữu quan đề xuất về cơ chế, chính sách, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý và đãi ngộ nhân tài.

          4.2. Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ trong việc quản lý tổ chức bộ máy, biên chế Ban Tuyên giáo. Tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ trong khối theo phân cấp quản lý.

       5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ giao:

        5.1. Chỉ đạo định hướng chính trị, tư tưởng trong hoạt động của các cơ quan thông tin tuyên truyền ở địa phương, các chi hội văn học - nghệ thuật, CLB thơ đảm bảo hoạt động theo đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

         5.2. Chỉ đạo nội dung giáo dục lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục, Trung tâm BDCT huyện, tổ chức chính trị - xã hội ở huyện.

        5.3. Được cử cán bộ dự các phiên họp bàn về công tác xây dựng Đảng, về công tác tuyên giáo của các cấp uỷ Đảng trực thuộc Huyện uỷ.

          5.4. Thực hiện các công việc khác do Ban Thường vụ Huyện uỷ giao.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN