Ban tổ chức

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 421
Ban tổ chức

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA BAN TỔ CHỨC

        Trưởng ban: đ/c Bá Đình Sơn

       - Điện thoại: 02223867271

A. Chức năng

 

   Ban Tổ chức huyện ủy là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy về công tác xây dựng Đảng thuộc lĩnh vực tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của hệ thống chính trị trong huyện; đồng thời là cơ quan chuyên môn – nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của huyện.

 

B. Nhiệm vụ

 

   Nhiệm vụ cụ thể của Ban Tổ chức huyện ủy trên lĩnh vực công tác như sau

   1. Về xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng

   - Tổ chức nghiên cứu, khảo sát nắm tình hình tổ chức cơ sở đảng một cách có hệ thống.

   + Nắm mặt mạnh, mặt yếu, nguyên nhân của từng tổ chức cơ sở đảng để đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy kế hoạch củng cơ sở, giải quyết cơ sở yếu kém, phát hiện điển hình, rút kinh nghiệm để nhân điển hình ra diện rộng.

   + Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, hoạt động của chính quyền và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn huyện

   - Hướng dẫn, cụ thể hóa quy chế hoạt động của từng loại hình cơ sở Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và các quy định của Ban bí thư trung ương về chức năng, nhiệm vụ tổ chức và hoạt động của đảng bộ, chi bộ cơ sở.

   - Nghiên cứu, đề xuất những vấn đề liên quan đến việc thành lập mới hoặc giải thể tổ chức cơ sở Đảng theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của cấp trên.

   - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy chỉ đạo tiến hành đại hội chi, đảng bộ cơ sở đảm bảo phát huy dân chủ và chất lượng đại hội theo đúng quy định của cấp trên và kế hoạch của huyện ủy. 

   2. Về công tác đảng viên 

   - Tổ chức việc quản lý đội ngũ đảng viên và đánh giá đúng thực trạng, thường xuyên và có hệ thống. Trên cơ sở phân tích chất lượng đảng viên, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy kế hoạch nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phân công đảng viên, phát triển đảng viên mới và làm trong sạch đội ngũ đảng viên.

   - Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở chấn chỉnh sinh hoạt và quản lý đảng viên theo đúng quy định của cấp trên.

   - Hướng dẫn, thẩm tra, xem xét vấn đề Đảng tịch; kết nạp đảng viên; tổ chức cấp, phát thẻ đảng, tiếp nhận và giới thiệu sinh hoạt Đảng, lập hồ sơ thủ tục tặng huy hiệu 40 năm, 50 năm… tuổi Đảng cho đảng viên. Đảm bảo đúng nguyên tắc, thủ tục cấp trên quy định về quản lý hồ sơ Đảng viên.

   - Tổ chức thực hiện tốt công tác thống kê về Đảng.

   3. Về công tác tổ chức bộ máy

   - Tham mưu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy về việc kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan Đảng và các đoàn thể quần chúng huyện.

   - Phối hợp với phòng nội vụ tham mưu đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ và Thường trực HĐND, UBND huyện kiện toàn các tổ chức chính quyền huyện và cơ sở gắn liền với việc bố trí nhân sự của các tổ chức này (theo phân cấp) để đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan Nhà nước.

   - Trực tiếp quản lý biên chế cơ quan Đảng và các đoàn thể quần chúng ở địa phương.

   4. Về công tác cán bộ và công tác bảo vệ Đảng

   - Tổ chức nắm tình hình đội ngũ cán bộ một cách có hệ thống, trước hết là đối tượng do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy quản lý và đối tượng được Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực ủy nhiệm cho Ban Tổ chức quản lý.

   - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy tất cả các khâu trong quy trình cán bộ như: Nhận xét đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, xếp lương, điều động, luân chuyển, phân công, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu; bảo vệ và quản lý cán bộ.

   - Nghiên cứu, thẩm tra trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy xem xét đối với cán bộ, đảng viên có vấn đề về lịch sử chính trị.

   - Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy chỉ đạo tiến hành quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tạo nguồn cán bộ.

   - Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách cán bộ.

   - Quản lý hồ sơ cán bộ diện Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy quản lý.

   - Hướng dẫn việc phân công, phân cấp quản lý cán bộ theo quy định.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN