Ban dân vận

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 268

Ban dân vận

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ BAN DÂN VẬN

 

     - 

       - Điện thoại: 02223867161

 

 

 

A. Chức năng:

       - Là cơ quan tham mưu của Huyện ủy, mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực Huyện ủy, ban thường vụ huyện ủy về công tác dân vận của Đảng, trong đó có công tác tôn giáo, công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

B. Nhiệm vụ:

       1. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu cụ thể hóa chủ trương của Đảng về công tác dân vận. Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện; các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành, ban thường vụ Huyện ủy về công tác dân vận.

     - Tham gia ý kiến với các cấp chính quyền, cơ quan Nhà nước trong việc thể chế hóa các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác dân vận.

    - Nắm tình hình phong trào và nguyện vọng của quần chúng, đề xuất với ban thường vụ huyện ủy các chủ trương, giải pháp chỉ đạo, xử lý những nội dung liên quan đến công tác dân vận.

    - Phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy tham mưu với Ban thường vụ Huyện ủy về công tác cán bộ của ban dân vận huyện ủy, cán bộ chủ chốt của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng của huyện, Ban dân vận cơ sở theo quy định của cấp ủy.

      2. Giúp ban chấp hành đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy thẩm định các đề án về công tác dân vận của các phòng, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các hội quần chúng trước khi trình Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Tham gia thẩm định các quy định, đề án của chính quyền, cơ quan Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận trên địa bàn huyện.

     - Hướng dẫn cấp ủy cơ sở thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác dân vận; hướng dẫn nội dung, chương trình công tác dân vận, bồi dưỡng công tác chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ cán bộ Ban dân vận co sở.

    - Phối hợp với Ban tổ chức Huyện ủy  hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban dân vận co sở.

   3. Giúp Ban thường vụ huyện ủy kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quyết định của Đảng về công tác dân vận. Định kỳ kiểm tra đánh giá kết quả công tác dân vận của Đảng ủy các xã, thị trấn, các chi bộ, đảng bộ, cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

   4. Thực hiện những nhiệm vụ do Ban thường vụ Huyện ủy giao

   - Theo dõi hoạt động của các Hội quần chúng.

   - Là cơ quan, thường trực Ban chỉ đạo công tác tôn giáo, ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Thường trực khối dân vận huyện.

   - Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban thường vụ Huyện ủy giao.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN