Cơ cấu tổ chức

10/05/2017 15:50 Số lượt xem: 923

I. LÃNH ĐẠO XÃ

1.Chủ tịch UBND xã

Đồng chí Đỗ Văn Hà

Năm sinh: 1976

Phụ trách chung

Số điện thoại:

Email công vụ: dvha.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND xã

Đồng chí Nguyễn Văn Khang

Năm sinh: 1981

Phụ trách:

Số điện thoại:

Email công vụ:nvkhang.lt@bacninh.gov.vn

III. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Vân

Năm sinh: 1965

Cán bộ tư pháp-Hộ tịch

Số điện thoại: 0945601816

Email công vụ: nttvan.lt@bacninh.gov.vn

2. Đồng chí Vũ Đình Bình

Năm sinh: 1982

Cán bộ địa chính xây dựng

Số điện thoại: 0966378928

Email công vụ: vdbinh.lt@bacninh.gov.vn

3. Đồng chí Nguyễn Văn Khang

Năm sinh: 1981

Cán bộ Văn hóa xã hội

Số điện thoại: 0972322233

Email công vụ: nvkhang.lt@bacninh.gov.vn

4. Đồng chí Nguyễn Thị Vân

Năm sinh: 1985

Cán bộ Văn hóa xã hội

Số điện thoại: 0915926285

Email công vụ: ntvan2.lt@bacninh.gov.vn

5. Đồng chí Vũ Thị Doanh

Năm sinh: 1993

Cán bộ kế toán ngân sách

Số điện thoại: 01677510318

Email công vụ: vtdoanh.lt@bacninh.gov.vn

6. Đồng chí Trần Thị Nguyệt

Năm sinh: 1986

Cán bộ Văn phòng thống kê

Số điện thoại: 0984366406

Email công vụ: ntnguyet.lt@bacninh.gov.vn

7. Đồng chí Trần Thị Thùy

Năm sinh: 1990

Cán bộ Tư pháp hộ tịch

Số điện thoại: 0988810091

Email công vụ: ttthuy.lt@bacninh.gov.vn

8. Đồng chí: Phạm Văn Mở

Năm sinh: 1958

Cán bộ Địa chính-xây dựng- môi trường

Số điện thoại: 01686706601

Email công vụ: pvmo.lt@bacninh.gov.vn

 

TK