Cơ cấu tổ chức

17/05/2017 08:15 Số lượt xem: 523

Họ và tên 

Chức vụ

Phụ trách

SĐT

Email công vụ

1

Nguyễn Văn Dụng

1964

Chủ tịch UBND xã

Phụ trách khối Nội chính,

Chủ tài khoản UBND xã

0795.361.462

nvdung.lt@bacninh.gov.vn

 

2

Trần Văn Quyết

1970 Cán bộ VP TK Văn thư , lưu trữ, tiếp nhận và trả kết quả. 0976196734

tvquyet.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Thăng

1975

Văn phòng TK xã

Tổng hợp, báo cáo, công tác thống kê.

0983.647.124

ntthang.lt@bacninh.gov.vn

4

Dương Xuân Duy

1985

Tư pháp

tư pháp

0976.087.346

dxduy.lt@bacninh.gov.vn

5

Vũ Thị Huyền

1991

Kế toán ngân sách xã

 Cân đối, thu chi ngân sách xã

0913.618.690

vthuyen.lt@bacninh.gov.vn

6

Đinh Thị Oanh

1991

Cán bộ Tư pháp xã

Làm công tác hộ tịch, tư vấn pháp luật.

0969.544.448

dtoanh.lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Thi

1987

CB Địa chính xây dựng xã

Phụ trách chuyên môn

0979.977.820

ntthi1.lt@bacninh.gov.vn

8

Nguyễn Văn Chiến

1972

Địa chính Nông nghiệp xã

Phụ trách chuyên môn

0974.642.368

nvchien.lt@bacninh.gov.vn

9

Lê Xuân Hải

1981

CB LĐTB&XH xã

 Chính sách, bảo trợ xã hội, lao động TB&XH

0984.618.900

lxhai.lt@bacninh.gov.vn

10

Dương Văn Lưu

1983

CB Văn hóa TT xã

Thông tin, tuyên truyền, trang trí Hội nghị.

0965.641.122

dvluu.lt@bacninh.gov.vn

11

Lê Văn Tuy

1970

Phó Chủ tịch

 Phụ trách VHXH, giáo dục

 

lvtuy.lt@bacninh.gov.vn

 

 

TL