Di tích lịch sử văn hóa

11/05/2017 14:30 Số lượt xem: 1600

Di tích lịch sử văn hóa

An thịnh có:..... di tích lịch sử, trong đó.... được xếp hạng cấp tỉnh là......

            

1

Đình làng Thanh Lâm

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh

 

2

Đình làng Lôi Châu

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh

 

3

Đình làng Cường Tráng

Thôn Cường Tráng, xã An Thịnh

 

4

Đình làng Cáp Thuỷ

Thôn Cáp Thuỷ, xã An Thịnh

 

5

Đình làng Thanh Hà

Thôn Thanh Hà, xã An Thịnh

 

6

Chùa Lâm Phúc

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh

 

 

7Chùa làng Cường Tráng

Thôn Cường Tráng, xã An Thịnh

 

8

Chùa làng Lôi Châu

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh

 

9

Chùa Hưng Long

Thôn Thanh Hà, xã An Thịnh

 

10

Chùa làng An Phú

Thôn An Phú, xã An Thịnh

 

11

Chùa làng Cáp Thuỷ

Thôn Cáp Thuỷ, xã An Thịnh

 

12

Nghè làng An Phú

Thôn An Phú, xã An Thịnh

 

13

Nghè làng Lôi Châu

Thôn Lôi Châu, xã An Thịnh

 

14

Miếu Làng Thanh Lâm

Thôn Thanh Lâm, xã An Thịnh

 

15

Miếu làng An Trụ

Thôn An Trụ, xã An Thịnh

AT