Cơ cấu tổ chức

11/05/2017 14:44 Số lượt xem: 851

1. Chủ tịch UBND xã

Ông: Nguyễn Văn Dỹ

Năm sinh: 1969

Phụ trách chung

Số điện thoại: 09866468275

Email công vụ: nvdi.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND xã

Ông: Trần Văn Quân

Năm sinh: 1974

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0984152718

Email công vụ: tvquan.lt@bacninh.gov.vn

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Văn Dỹ

20/5/1969

Chủ tịch UBND xã

Phụ trách chung

0986468275

nvdi.lt@bacninh.gov.vn

2

Trần Văn Quân

19/4/1974

Phó Chủ tịch UBND xã

Phụ trách chung

0984152718

tvquan.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Tăng Mai

1970

Chủ tịch Ủy ban  MTTQ

Phụ trách chuyên môn

0385816705

ntmai.lt@bacninh.gov.vn

4

Nghiêm Văn Thoảng

1989

BT Đoàn TN

Phụ trách chuyên môn

0901580668

nvthoang.lt@bacninh.gov.vn

5

Nguyễn Thị Bến

17/11/1980

Chủ tịch Hội LHPN

Phụ trách chuyên môn

0888004008

ntben.lt@bacninh.gov.vn

6

Lê Thị Thuỳ Linh

21/2/1990

Chủ tịch Hội ND

Phụ trách chuyên môn

0989256857

lttlinh.lt@bacninh.gov.vn

7

Nguyễn Văn Thơi

1/1/1958

Chủ tịch Hội CCB

Phụ trách chuyên môn

0989609208

nvthoi.lt@bacninh.gov.vn

8

Hàn Văn Sáng

1985

Trưởng CA

Phụ trách chuyên môn

0335121986

hvsang.lt@bacninh.gov.vn

9

Nguyễn Bá Thắm

15/11/1964

Trưởng QS

Phụ trách chuyên môn

0946048864

nbtham.lt@bacninh.gov.vn

10

Nguyễn Thị Thanh

13/6/1987

Kế toán

Phụ trách chuyên môn

0988388008

ntthanh.lt@bacninh.gov.vn

11

Trần Văn Trung

15/01/1967

VHTT

Phụ trách chuyên môn

0984475356

tvtrung.lt@bacninh.gov.vn

12

Đỗ Danh Hiền

25/9/1970

LĐTBXH

Phụ trách chuyên môn

0398879345

ddhien.lt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Văn Bốn

16/3/1984

Cán bộ NN-MT

Phụ trách chuyên môn

0977102058

nvbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Đỗ Thị Hà

12/7/1991

VPTK UBND

Phụ trách chuyên môn

0392573758

dtha.lt@bacninh.gov.vn

15

Trần Thị Thêu

29/12/1991

VP UBND

Phụ trách chuyên môn

03675168155

nttheu.lt@bacninh.gov.vn

16

Nguyễn Văn Nam

03/8/1992

Địa chính XD

Phụ trách chuyên môn

0962818081

nvnam2.lt@bacninh.gov.vn

17

Trần Văn Nhu

02/9/1992

Phó CHT Ban CHQS xã

Phụ trách chuyên môn

0977727160

tvnhu.lt@bacninh.gov,vn

18 Nguyễn Văn Thịnh 18/7/1987 Cán bộ Tư pháp - HT Phụ trách chuyên môn 0976794734

nvthinh.lt@bacninh.gov.vn

19

Nguyễn Thị Thanh Thanh

1995

Văn phòng Đảng ủy

Phụ trách chuyên môn

0348472567

 

20

Trần Văn Khánh

1984

Trưởng đài

Phụ trách chuyên môn

0339368493

 

 

           
AT