Cơ cấu tổ chức

09/05/2017 13:51 Số lượt xem: 950

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

1. Ông: Đinh Duy Lương

Năm sinh: 1974

Chức vụ:  Trưởng phòng 

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0913367366

Email công vụ: ddluong.lt@bacninh.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Văn Giang

Năm sinh: 1979

Chức vụ:  Phó Trưởng phòng 

Phụ trách Công tác An toàn thực phẩm

Số điện thoại: 0965623888

Email công vụ: nvgiang.lt@bacninh.gov.vn

 

II. CHUYÊN VIÊN, CÁN BỘ

1. Bà Phạm Thị Thắm

Năm sinh: 1991

Chuyên viên phụ trách: Chữ thập đỏ

Số điện thoại: 0888279212

Email công vụ: pttham.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Phạm Thị Linh

Năm sinh: 1978

Kế toán

Số điện thoại: 0912933938

Email công vụ: ptlinh.lt@bacninh.gov.vn

 

 

 

PYT