Chức năng nhiệm vụ

09/05/2017 14:02 Số lượt xem: 903

   - Phụ trách:  Đinh Duy Lương      

- Điện thoại: 02413641493

- Email: ddluong.lt@bacninh.gov.vn

1. Chức năng

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lương Tài thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn huyện, gồm: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế; Thực hiện một số nhiệm vụ theo phân cấp của UBND huyện Lương Tài và uỷ quyền của Sở y tế Bắc Ninh.

Phòng y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện Lương Tài, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở y tế Bắc Ninh.

2. Nhiệm vụ

- Trình UBND huyện ban hành các văn bản, Quyết định về các lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của huyện và phân công của Sở y tế.

- Trình UBND huyện phê duyệt, quy hoạch kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm các chương trình, dự án về lĩnh vực quản lý của Phòng phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và quy hoạch phát triển của ngành, Sở y tế.

- Trình UBND huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính Nhà nước về y tế.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về y tế.

- Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với các cơ sở hành nghề y, dược, YHCT, Trang thiết bị y tế, Mỹ phẩm; Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn huyện theo quy định của Pháp luật.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khoẻ môi trường, sức khoẻ trường học, sức khoẻ lao động, vệ sinh nguồn nước ăn  uống, quản lý nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn huyện.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về y tế.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở y tế Lào Cai.

- Kiểm tra, thanh tra về lĩnh vực y tế đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của Pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng theo những quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của Phòng y tế theo quy định của Pháp luật, theo phân công của UBND huyện.

- Quản lý tài chính, tài sản của Phòng y tế theo quy định của Pháp luật và phân công của UBND huyện.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND huyện và Sở y tế Bắc Ninh giao.

PYT