Cơ cấu tổ chức

08/05/2017 15:04 Số lượt xem: 1015

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Bà; ĐỖ THỊ HOA

Năm sinh: 1982

Chức vụ: Trưởng phòng

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0989.649.960

Email công vụ: dthoa1.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà; TRẦN HẢI HÀ

Năm sinh: 1987

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Phụ trách: Xử lý vi phạm hành chính; thẩm định, góp ý văn bản, chứng thực

Số điện thoại: 0982.380.226

Email công vụ: ……………………..

II. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1. Bà Vũ Thị Tố Thanh

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Hộ tịch

Số điện thoại: 0974932067

Email công vụ: vttthanh.lt@bacninh.gov.vn

 

PTP