Cơ cấu tổ chức

08/05/2017 15:04 Số lượt xem: 595

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN

1. Ông; Vũ Đình Phúc

Năm sinh: 1970

Chức vụ: Trưởng phòng

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0986895891

Email công vụ: vdphuc.lt@bacninh.gov.vn

2. Ông Đỗ Văn Bộ

Năm sinh: 1977

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Phụ trách: Xử lý vi phạm hành chính; thẩm định, góp ý văn bản

Số điện thoại: 0978919777

Email công vụ: dvbo.lt@bacninh.gov.vn

II. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1. Bà Vũ Thị Tố Thanh

Năm sinh: 1976

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Hộ tịch

Số điện thoại: 0974932067

Email công vụ: vttthanh.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Phạm Thị Nga

Năm sinh: 

Chức vụ: Chuyên viên

Phụ trách: Hộ tịch

Số điện thoại: 

Email: ptnga.lt@bacninh.gov.vn

 

PTP