Cơ cấu tổ chức

08/05/2017 14:29 Số lượt xem: 2481
Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn:

Năm sinh: 1976

Chức vụ:Trưởng phòng

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách lĩnh vực tổ chức cán bộ Huyện; Chính quyền cơ sở; Thi đua-Khen thưởng, Địa giới hành chính

Số điện thoại: 0966232676

Email công vụ: nvtuan1.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Phụ trách: Công tác CCHC, Tôn giáo

Số điện thoại: 0912660188

Email công vụ: ntkyen.lt@bacninh.gov.vn

II. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1. Ông Nguyễn Huy Luận

Năm sinh: 1984

Chuyên viên phụ trách Chính quyền cơ sở

Số điện thoại:0913896103

Email công vụ: nhluan.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Phùng Thị Tâm

Năm sinh: 1988

Chuyên viên phụ trách Tôn giáo, Thi đua - khen thưởng, CCHC, Kế toán

Số điện thoại: 0975757536

Email công vụ: pttam.lt@bacninh.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Năm sinh: 1991

Chuyên viên phụ trách Khối Giáo dục

Số điện thoại: 0964061366

Email công vụ: ntnanh.lt@bacninh.gov.vn

4. Bà Nguyễn Thị Sáu

Năm sinh: 1977

Viên chức : Phụ trách Công tác Văn thư - Lưu trữ, Thủ quỹ

Số điện thoại: 0943908215

Email công vụ: ntsau.lt@bacninh.gov.vn

pnv