Chức năng nhiệm vụ

08/05/2017 14:28 Số lượt xem: 1999

Chức năng nhiệm vụ

       - Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Tuấn

- Điện thoại: 02413867234

- Email: nvtuan1.lt@bacninh.gov.vn

1. Vị trí, chức năng phòng Nội vụ huyện:

Căn cứ vào Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 8/9/1998 của Chính phủ về việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan;

Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Lương Tài, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã phường; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; quy chế dân chủ.

 Phòng Nội vụ UBND huyện chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh.

 Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

 2.1. Trình UBND huyện dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm và dự thảo các đề án, dự án; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao theo chức năng nhiệm vụ của phòng.

 2.2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

 2.3. Về tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp thuộc huyện: tham mưu giúp UBND huyện trong việc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể các phòng ban, đơn vị thuộc Huyện quản lý.

 2.4. Về tổ chức chính quyền cấp huyện, cấp xã:

 2.4.1- Trình UBND huyện đề án về thành lập, sát nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp huyện trên địa bàn để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

 2.4.2- Giúp UBND huyện nghiên cứu, hướng dẫn, theo dõi công tác tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp thuộc Huyện; phối hợp với các cơ quan hữu quan của Huyện tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội; tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu HĐND các cấp theo quy định của pháp luật và của các cơ quan cấp trên; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân về việc thực hiện các quy định của pháp luật về bầu cử; tổng hợp báo cáo kết quả bầu cử HĐND, bầu cử UBND; thực hiện các thủ tục để thường trực UBND huyện phê chuẩn kết quả bầu cử các chức danh lãnh đạo của HĐND, UBND cấp xã.

 2.4.3- Làm đầu mối giúp UBND huyện quản lý công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quản lý nhà nước, quản lý hành chính đối với đại biểu HĐND; tổ chức thống kê số lượng, chất lượng đại biểu HĐND, thành viên UBND các cấp để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

 2.5. Về công tác địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính:

 2.5.1- Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về quản lý, phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính trên địa bàn Huyện theo hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan nhà nước cấp trên;

 2.5.2- Theo dõi, quản lý địa giới hành chính trên địa bàn Huyện; chuẩn bị các thủ tục đề nghị thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính, thành lập đô thị theo quy định; hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của nhà nước về việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách, điều chỉnh địa giới hành chính tại địa phương; giúp Chủ tịch UBND huyện thực hiện, hướng dẫn và quản lý về công tác phân loại đơn vị hành chính các cấp theo quy định của pháp luật;

 2.5.3- Tổng hợp và quản lý hồ sơ bản đồ địa giới, mốc địa giới hành chính của Huyện theo hướng dẫn của Chính phủ và các cơ quan nhà nước cấp trên.

 2.6. Giúp UBND huyện trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp trên địa bàn huyện.

 2.8. Về cán bộ, công chức, viên chức:

 2.8.1- Trình UBND huyện các đề án thực hiện về: phân công, phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, công chức cơ sở; chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các chế khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ dân cử, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp; tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ quản lý doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND huyện theo quy định của pháp luật;

2.8.2- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, cán bộ bán chuyên trách. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, công chức dự bị. Tham mưu và tổ chức thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển, quản lý và sử dụng, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và cán bộ, công chức xã,

 2.8.3- Trình UBND huyện quyết định theo phân cấp việc tuyển dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước thuộc diện UBND huyện quản lý;

 2.8.4- Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức; việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức hành chính sự nghiệp và cán bộ công chức xã thuộc huyện.

 2.9. Giúp UBND huyện quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp: tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện.

 2.10. Về cải cách hành chính (CCHC):

 2.10.1- Giúp Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác CCHC nói chung; trình UBND huyện quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện phụ trách các nội dung, công việc của CCHC, bao gồm: cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh và UBND huyện;

 2.10.2- Trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các chủ trương, biện pháp CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan ngành dọc của Trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn trong việc triển khai công tác CCHC;

 2.10.3- Tổng hợp báo cáo công tác CCHC trình UBND huyện; giúp UBND huyện thực hiện chế độ báo cáo công tác CCHC với UBND tỉnh và sở Nội vụ theo quy định;

 2.10.4- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã triển khai công tác CCHC theo chương trình, kế hoạch CCHC của huyện đã được phê duyệt;

 2.10.5- Phối hợp với các cơ quan liên quan để tổng hợp chung việc thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quản lý biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp nhà nước.

 2.11. Về công tác tổ chức hội, tổ chức phi Chính phủ: tham mưu cho UBND huyện quyết định thành lập và quản lý các tổ chức hội theo phân cấp của Chính phủ và UBND tỉnh.

 2.12. Về công tác văn thư, lưu trữ: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp trên địa bàn huyện chấp hành các chế độ, quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ.

 2.13. Về công tác Tôn giáo:

 2.13.1- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác tôn giáo trên địa bàn huyện;

 2.13.2- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật;

 2.13.3- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ công tác tôn giáo; làm đầu mối liên hệ giữa chính quyền địa phương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện;

 2.14. Về công tác Thi đua-Khen thưởng:

 2.14.1- Làm nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng huyện; tham mưu giúp UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, thống nhất quản lý công tác thi đua, khen thưởng; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của huyện;

 2.14.2- Tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện; xây dựng và quản lý quĩ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật;

 2.14.3- Quản lý cấp phát, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp và theo quy định của pháp luật; thực hiện việc tổ chức và trao tặng khen thưởng theo quy định của pháp luật.

 2.15. Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo các lĩnh vực công tác được UBND huyện giao theo quy định của pháp luật.

 2.16. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan hành chính, tổ chức sự nghiệp thuộc huyện, UBND các xã.

 2.17. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của các cơ quan nhà nước cấp trên về tổ chức các cơ quan hành chính, sự nghiệp; số lượng các đơn vị hành chính cấp xã, thôn, bản; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã; về công tác văn thư, lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua, khen thưởng và về các lĩnh vực khác đượcgiao; hướng dẫn thực hiện phân cấp quản lý hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật.

 2.18. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

 2.19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định với UBND huyện và sở Nội vụ.

 2.20. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của phòng theo quy định.

 2.21. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

 2.22. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.

PNV