Văn phòng huyện ủy

31/12/2015 03:46 Số lượt xem: 387
Văn phòng huyện ủy

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

      Chánh văn phòng :Đ/c Ngô Xuân Hiệp

      Số điện thoai: 02223867207

   Là bộ phận tham mưu, giúp việc trực tiếp thường trực, ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, đặt dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực huyện ủy.

1. Chức năng:

- Là cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng của Huyện ủy, có chức năng giúp Huyện ủy, trực tiếp là ban Thường vụ, thường trực Huyện ủy và Ban chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của huyện ủy, đồng thời văn phòng huyện ủy là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của huyện ủy.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Huyện theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm, nhiệm kỳ cấp ủy và các kế hoạch giải quyết công việc đột xuất của cấp ủy trình Thường trực Huyện ủy phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Tổng hợp các thông tin trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị, từ đó tham mưu giúp Ban thường vụ, Ban chấp hành ban hành văn bản chỉ đạo. Đồng thời hướng dẫn đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị cơ sở.

- Chuẩn bị các loại văn bản phục vụ Hội nghị Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và phục vụ các chương trình làm việc của Bí thư, Phó bí thư Huyện ủy.

- Giúp thường trực, Ban thường vụ, ban chấp hành Đảng bộ huyện trong mối quan hệ công tác giữa Huyện ủy với HĐND, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn về công tác văn thư, lưu trữ đối với văn phòng cấp ủy của các cơ sở đảng trực thuộc.

- Giúp thường trực Huyện ủy tiếp dân và giải quyết đơn thư, kiến nghị của cả tổ chức, công dân.

- Quản lý tài chính Đảng, quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của cơ quan Huyện ủy được đầu tư từ ngân sách Đảng; Quản lý ngân sách đảng chi cho hoạt động của các cơ sở Đảng trực thuộc theo quy định của trung ương, tỉnh.

- Đảm bảo an ninh, trật tự nội vụ của cơ quan Huyện ủy.

- Thừa lệnh ký các văn bản chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy khi được Thường trực, Ban thường vụ, Thủ trưởng cơ quan Huyện ủy giao nhiệm vụ.

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN