Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 982
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 76/KH-UBND KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
2 80/KH-UBND KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
3 79/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Kế hoạch 14/09/2023
4 78/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
5 77/KH-UBND KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ về tài chính, kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
6 75/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
7 74/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
8 73/KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế về quản lý KT-XH để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực năm 2023 Kế hoạch 14/09/2023
9 1093/QĐ-XPHC. QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính (ông Phạm Minh Trưởng) 08/09/2023
10 85/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 2/2023 trên địa bàn huyện Lương Tài Kế hoạch 06/09/2023
11 83/KH-UBND KẾ HOẠCH Điều hành kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023 Kế hoạch 06/09/2023
12 1022/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v công khai số liệu quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 30/08/2023
13 163/BC-UBND BÁO CÁO Tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 BC 30/08/2023
14 635/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện 22/08/2023
15 634/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 22/08/2023
16 924/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn (Nguyễn Thị Tân) 10/08/2023
17 923/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn (Nguyên Trọng Tuân) 10/08/2023
18 922/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn (Nguyễn Văn Vinh) 10/08/2023
19 921/QĐ-UBND UYẾT ĐỊNH Về việc nâng bậc lương thường cán bộ, công chức cấp xã (Vũ Văn Tuấn - Lâm Thao) 10/08/2023
20 971/UBND-NN V/v triển khai Kế hoạch thiết lập và quản lý mã số vùng trồng đối với nông sản chủ lực trên địa bàn huyện Lương Tài giai đoạn 2023 - 2025 NN 03/08/2023
Trang 1/50|<<123456>>|