Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 1024
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 50/BC-UBND BÁO CÁO Ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 3 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2024 BC 21/03/2024
2 02/2024/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Tài 20/03/2024
3 01/2024/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Lương Tài 20/03/2024
4 330/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với (Nguyễn Văn Ngọt) 18/03/2024
5 275/QĐ-UBND. QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động của đường dây nóng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ 05/03/2024
6 32/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường đợt 1/2024 trên địa bàn huyện Lương Tài Kế hoạch 01/03/2024
7 24/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Luật dân chủ cơ sở Kế hoạch 23/02/2024
8 25/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2024 Kế hoạch 23/02/2024
9 22/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2024 Kế hoạch 21/02/2024
10 17/KH-UBND KẾ HOẠCH Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức huyện Lương Tài năm 2024 Kế hoạch 31/01/2024
11 14/KH-UBND KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2024 Kế hoạch 25/01/2024
12 13/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện việc kiểm soát xung đột lợi ích năm 2024 Kế hoạch 25/01/2024
13 11/KH-UBND KẾ HOẠCH Tự kiểm tra việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ về tài chính, kế toán và quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024 Kế hoạch 23/01/2024
14 10/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Kế hoạch 19/01/2024
15 09/KH-UBND KẾ HOẠCH Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Kế hoạch 19/01/2024
16 08/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Kế hoạch 19/01/2024
17 07/KH-UBND KẾ HOẠCH Xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Kế hoạch 19/01/2024
18 03/KH-UBND KẾ HOẠCH Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc năm 2024 Kế hoạch 11/01/2024
19 268/BC-UBND BÁO CÁO Đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2023; Xây dựng dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 BC 10/01/2024
20 01/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 Kế hoạch 09/01/2024
Trang 1/52|<<123456>>|