Hệ thống văn bản chỉ đạo điều hành

Tổng số văn bản tìm được: 921
STT Số ký hiệu Trích yếu Lĩnh vực Ngày Tải
1 23/KH-UBND KẾ HOẠCH Xét tuyển công chức cấp xã để bổ nhiệm chức danh Chỉ huy trưởng quân sự thị trấn Thứa Kế hoạch 16/03/2023
2 14/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện VBQPPL 16/03/2023
3 13/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện VBQPPL 16/03/2023
4 12/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
5 11/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
6 10/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
7 09/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
8 08/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
9 07/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
10 06/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
11 05/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
12 04/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
13 03/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
14 02/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ huyện Lương Tài VBQPPL 16/03/2023
15 01/2023/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND huyện Lương Tài VBQPPL 15/03/2023
16 203/UBND-NC V/v triển khai các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết TTHC NC 09/03/2023
17 514/KH-BCĐ138 KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người năm 2023 Kế hoạch 06/03/2023
18 167/CTr-UBND CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC Tháng 3 năm 2023 Chương trình công tác 03/03/2023
19 18/KH-UBND KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác gia đình năm 2023 Kế hoạch 02/03/2023
20 19/KH-UBND KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 Kế hoạch 02/03/2023
Trang 1/47|<<123456>>|