Ra mắt mô hình tổ tuần tra nhân dân thị trấn Thứa

20/06/2022 14:44 Số lượt xem: 79

Nhằm phát huy sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng thời xã hội hóa công tác an ninh, trật tự trên địa bàn, chiều ngày 16/6/2022 Thị trấn Thứa, huyện Lương Tài đã tổ chức ra mắt Mô hình “ Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa” trên địa bàn. Dự hội nghị có Công an tỉnh, lãnh đạo công an huyện và một số ban, ngành liên quan, lãnh đạo Thị trấn Thứa, theo đó Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa được thành lập tại 8/8 thôn, có 52 thành viên, có ban chủ nhiệm mô hình và quy chế tổ chức hoạt động mô hình.


(Ra mắt mô hình tổ tuần tra nhân dân)

Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa lấy thành viên là lực lượng công an bán chuyên chách, dân phòng tự quả, đoàn thanh niên, hội Cựu chiến binh là lòng cốt và các công dân tích cực trên địa bàn thực hiện công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự và tuyên truyền phổ biến pháp luật đến mọi tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao nhận thức hiểu biết pháp luật giúp cho việc phòng ngừa tội phạm có hiệu quả ngay từ cơ sở, chỉ đạo phối hợp với các lực lượng tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đưởng lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động nhân dân tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, động viên giúp đỡ những người song án phạt tù trở về địa phương, đối tượng chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo sớm tái hòa nhập cộng đồng.

Việc xây dựng và triển khai mô hình Tổ tuần tra nhân dân Thị trấn Thứa là mô hình sáng tạo, thiết thực, qua đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở nhằm xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ sức mạnh của quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn thị Trấn nơi trung tâm của huyện.

Các hoạt động của tổ tuần tra nhân dân sẽ được giám sát bởi cấp ủy, các tổ chức, đoàn thể nhân dân của các thôn./.

Cổng TTĐT huyện