Hội nghị trực tuyến đánh giá 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

20/05/2022 09:07 Số lượt xem: 33

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận 01). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì.

Tại điểm cầu huyện Lương Tài dự có các đồng chí: Lê Tuấn Hồng: Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Lương Tài; đồng chí Nguyễn Đình Văn: Phó Bí thư TT huyện ủy; đồng chí Phạm Thanh Hải: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, các đồng chí Bí thư chi bộ cơ sở.

Đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương cho thấy, kết quả sau 1 năm thực hiện Kết luận 01 bước đầu tạo ra tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Theo đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội.

Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch Covid-19. Nổi bật là việc giải quyết hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với phát triển kinh tế - xã hội… tạo đà hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 (khóa XIII), Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận 01 trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ: Việc thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị trong 1 năm qua đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới có nhiều diễn biến phức tạp về dịch bệnh và bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong cả nước tiếp tục tập trung hơn nữa vào thực hiện 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn.

Chú ý đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ; triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Đặc biệt coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất.

Cổng TTĐT huyện