Giới thiệu chung Giới thiệu chung

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Link liên kết Link liên kết

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 4261

Đã truy cập : 43712374

Trong 6 tháng đầu năm 2020 Hội nông dân xã đã bám sát vào sự chỉ đạo của Hội nông dân huyện Lương Tài, sự lãnh đạo, Chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ủy bân nhân dân xã Trừng Xá, đồng thời Hội thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020 cùng với việc củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Hội nông dân xã Trừng Xá đẩy mạnh công tác vân động, tuyên truyền đã đẩy mạnh công tác phối hợp với các cấp, các ngành, liên kết hoạt động, chuyển giao khoa học kỹ thuật tới cán bộ, hội viên, hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới.