UBND xã An Thịnh tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các Tiêu chí Xây dựng Nông thôn mới

05/04/2019 23:25 Số lượt xem: 126

Kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

          1. Quan điểm

Cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đã đạt, phát huy giữ vững danh hiệu làng văn hóa, tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân,…

2. Mục tiêu

Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, đảm bảo đạt chuẩn và phát triển nông thôn bền vững.

3. Nội dung nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội bao gồm:

- Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã: nâng cao tỷ lệ km đường trục thôn, xóm được cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật; tỷ lệ km đường ngõ, xóm được cứng hóa; tỷ lệ km đường trục chính nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận tiện;

- Hoàn thiện hệ thống các công trình về điện, đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất;

UBND xã An Thịnh tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới

Nguyễn Tăng Cường
Nguồn: UBND xã AN Thịnh