Phỏng vấn hộ gia đình trong Tổng điều tra Dân số và Nhà ở

05/04/2019 15:44 Số lượt xem: 59

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc Tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra từ chuẩn bị xây dựng mạng lưới, thu thập thông tin, kiểm tra và nghiệm thu số liệu, xử lý số liệu đến công bố kết quả Tổng điều tra. Trong đó, sử dụng thiết bị di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra.

 

Tổng điều tra dân số và nhà ở là một hoạt động thống kê phức tạp, có quy mô lớn, liên quan đến toàn thể người dân và phải huy động sức người, sức của rất lớn. Do vậy, BCĐ huyện, BCĐ xã, thị trấn đề nghị tất cả mọi người dân tích cực hưởng ứng cuộc TĐT và khai báo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các điều tra viên để cuộc TĐT đạt kết quả tốt nhất.

Phỏng vấn hộ gia đình (ngày đầu ra quân thực hiện)

Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: UBND xã