Lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

04/04/2019 09:55 Số lượt xem: 56

- Tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của TĐT;

- Nâng cao và thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành và người dân về tầm quan trọng của cuộc TĐT;

- Nâng cao ý thức của người dân để tích cực ủng hộ TĐT thông qua việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác;

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm của điều tra viên thống kê (ĐTV), tổ trưởng điều tra (TT), giám sát viên (GSV), thành viên BCĐ các cấp trong việc thu thập và kiểm tra, xác minh thông tin đã được thu thập.

UBND xã An Thịnh tổ chức lễ ra quân thực hiện cuộc tổng điều tra Dân số và Nhà ở
Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: UBND xã An Thịnh