Kỳ họp thứ 9 HĐND xã An Thịnh

14/01/2020 10:58 Số lượt xem: 65

Kỳ họp thứ 9 HĐND xx An Thịnh, kỳ họp đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

NỘI DUNG KỲ HỌP

1. Hội đồng nhân dân xã nghe báo cáo và xem xét các nội dung sau

1.1. Báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020;

1.2. Thông qua Tờ trình của UBND xã về việc xin đấu thu hồi đất phía nam Trụ sở UBND xã để  xây dựng Nhà văn hóa xã.

1.3. Báo cáo của UBND xã thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2019 và dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2020;

1.4. Thông báo của Ủy ban Mặt trận TQVN xã về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm năm 2020;

1.5. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã;

1.6. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND xã;

1.7. Báo cáo của Thường trực HĐND xã về hoạt động năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020;

1.7. Báo cáo của Thường trực HĐND xã về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XIX;

1.8. Báo cáo của UBND xã về trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi về kỳ họp thứ 7, HĐND xã khóa XIX;

1.9 HĐND xã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND xã bầu.

2. Hội đồng nhân dân xã dự kiến ban hành các nghị quyết

2.1. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019;

2.2. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách xã năm 2019; dự toán năm 2020;

2.3. Nghị quyết về việc phê duyệt quy hoạch XD NTM.

2.4. Nghị quyết về chương trình các kỳ họp HĐND xã khóa XIX

2.5. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã khóa XIX

Nguyễn Thị Bến
Nguồn: HĐND xã An Thịnh