Báo cáo tóm tắt nội dung chương trình Kỳ họp thứ 6 HDND xa

07/08/2018 09:52 Số lượt xem: 207

Kỳ họp thứ 6 HĐND xã An Thịnh được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2018.

Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân xã lần này, sẽ xem xét, thảo luận và quyết định  các nội dung quan trọng, gồm các nhóm vấn đề cơ bản sau:

 Thứ nhất: HĐND sẽ đánh  giá kết quả thực hiện  nhiệm  về  phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh, công tác đầu tư phát triển xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm; quyết định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018;

 Thứ Hai:  Xem xét và thông qua tờ trình đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và sử dụng nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG về XDNTM.

Thứ  Ba: HĐND sẽ xem xét và cho ý kiến về các báo cáo của uỷ ban nhân dân, đó là:

 -  Công  tác  chỉ đạo, điều  hành  của  Uỷ  ban  nhân  dân xã  6  tháng đầu  năm 2018. 

          - Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

         -  Kết quả thực  hiện  các  nội  dung  chất vấn  và  giải quyết các ý  kiến,  kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân.

- Thông báo của uỷ Ban MTTQ xã về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

Thứ tư: Xem xét và cho ý kiến về các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân  dân,  các  Ban  Hội đồng  nhân  dân  về: Kết quả hoạt động  của  Thường  trực HĐND, các ban Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân; Tổng hợp ý kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6;

- Và kỳ họp sẽ dành thời  gian thỏa đáng để thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu  Hội đồng nhân dân đối với uỷ ban nhân dân và các cơ quan, đơn vị liên quan theo lĩnh vực phụ trách, cùng những vấn đề mà cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân đã yêu cầu.

Ngô Văn Tuấn
Nguồn: Xã An Thịnh