An Thịnh tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng xây dựng Nông thôn mới

10/10/2019 16:59 Số lượt xem: 58
Tích cực triển khai nâng cao chất lượng tiêu chí số 2 về Giao thông nông thôn
Nguyễn Trung Kiên
Nguồn: UBND xã