Cơ cấu tổ chức

11/05/2017 14:44 Số lượt xem: 350

1. Chủ tịch UBND xã

Ông: Nguyễn Tăng Cường

Năm sinh: 1968

Phụ trách chung

Số điện thoại: 01234562988

Email công vụ: ntcuong.lt@bacninh.gov.vn

2. Phó chủ tịch UBND xã

Ông: Nguyễn Trung Kiên

Năm sinh: 1963

Phụ trách chung

Số điện thoại: 0983678759

Email công vụ: ntkien.lt@bacninh.gov.vn

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Công việc phụ trách

Số điện thoại

Email công vụ

1

Nguyễn Tăng Cường

14/4/1968

Chủ tịch UBND xã

Phụ trách chung

01234562988

ntccuong.lt@bacninh.gov.vn

2

Nguyễn Trung Kiên

3/10/1963

Phó Chủ tịch UBND xã

Phụ trách chung

0983678759

ntkien.lt@bacninh.gov.vn

3

Nguyễn Văn Tráng

1960

Chủ tịch Ủy ban  MTTQ

Phụ trách chuyên môn

0945383928

 

4

Nguyễn Văn Thịnh

18/7/1987

BT Đoàn TN

Phụ trách chuyên môn

0947013856

 

5

Phạm Thị Then

28/12/1966

Chủ tịch Hội LHPN

Phụ trách chuyên môn

01685510697

 

6

Nguyễn Đức Đông

21/6/1978

Chủ tịch Hội ND

Phụ trách chuyên môn

0978488342

 

7

Nguyễn Văn Thơi

1/1/1958

Chủ tịch Hội CCB

Phụ trách chuyên môn

 

 

8

Phạm Văn Biền

5/4/1960

Trưởng CA

Phụ trách chuyên môn

0973174031

 

9

Nguyễn Bá Thắm

15/11/1964

Trưởng QS

Phụ trách chuyên môn

0946048864

 

10

Đinh Văn Lệnh

13/6/1971

Kế toán

Phụ trách chuyên môn

0912889459

 

11

Trần Văn Trung

15/01/1967

VHTT

Phụ trách chuyên môn

0984475356

tvtrung.lt@bacninh.gov.vn

12

Đỗ Danh Hiền

25/9/1970

LĐTBXH

Phụ trách chuyên môn

01698879345

ddhien.lt@bacninh.gov.vn

13

Nguyễn Văn Bốn

16/3/1984

Tư pháp

Phụ trách chuyên môn

0977102058

nvbon.lt@bacninh.gov.vn

14

Nguyễn Thị Bến

17/11/1980

VPTK UBND

Phụ trách chuyên môn

0888004008

ntben.lt@bacninh.gov.vn

15

Trần Thị Thêu

29/12/1991

VP UBND

Phụ trách chuyên môn

01675168155

nttheu.lt@bacninh.gov.vn

16

Trần Văn Quân

19/4/1974

Phó trưởng Công an

Phụ trách chuyên môn

0906027274

 

17

Nguyễn Văn Nam

5/3/1992

Địa chính XD

Phụ trách chuyên môn

01684486021

nvnam2.lt@bacninh.gov.vn

18

Trần Văn Nhu

9/2/1992

Phó CHT Ban CHQS xã

Phụ trách chuyên môn

0977727160

 

19

Đỗ Thị Hà

7/12/1991

Nông nghiệp môi trường

Phụ trách chuyên môn

0945965155

dtha.lt@bacninh.gov.vn

20

Lê Thị Thùy Linh

21/02/1990

Văn phòng Đảng ủy

Phụ trách chuyên môn

0989256857

 

21

Trần Văn Khánh

6/5/1984

Trưởng đài

Phụ trách chuyên môn

01639368493

 

22

Nguyễn Văn Bắc

1960

Cán bộ GTTL xã

Phụ trách chuyên môn

0944383619

 

 
AT