BÁO CÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VP HĐND - UBND HUYỆN TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2017- 2022

10/11/2017 09:36 Số lượt xem: 1403

              Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong bối cảnh toàn huyện đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. 

 

BÁO CÁO

CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN VP HĐND - UBND HUYỆN

TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN, NHIỆM KỲ 2017- 2022

 

           Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong bối cảnh toàn huyện đang tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, đồng thời nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, tồn tại và đề ra phương hướng, mục tiêu trong nhiệm kỳ tới. Thay mặt Đoàn chủ tịch và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện tôi xin phép được trình Đại hội báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017, phương hướng nhiệm kỳ 2017-2022, báo cáo kiểm điểm của BCH công đoàn, nhiệm kỳ 2012-2017, như sau:

Chủ tịch UBND và Các đồng chí Thường trực HĐND tặng hoa chúc mừng ban chấp hành khóa mới

 

 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND huyện và Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện đã bám sát vào tình hình thực tế của đơn vị, cụ thể hóa thành các chương trình, nhiệm vụ, tổ chức các hoạt động, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, đoàn viên và người lao động, xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Lương Tài giầu đẹp, văn minh.

Hiện tại, Văn phòng HĐND & UBND Huyện có tổng số 25 cán bộ, công chức và nhân viên, trong đó: Lãnh đạo 09 đồng chí, chuyên viên 04, cán bộ và nhân viên phục vụ 10. Trình độ chuyên môn: Cao học 07; Đại học 12; đang học đại học 02; Trung cấp 04. Tổ nữ công của Văn phòng gồm: 12 đồng chí.

II. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2012 - 2017

1. Thực hiện nhiệm vụ được giao

             Công đoàn Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp TT HĐND, UBND Huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm, chương trình công tác hàng tháng, đồng thời giúp TT HĐND, UBND Huyện nắm bắt và xử lý thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo các công việc kịp thời; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình, kế hoạch của huyện, giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên muôn, các xã, thị trấn thực hiện chương trình công tác đã đề ra;  chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp, Hội nghị của các cơ quan chuyên môn, Hội nghị giao ban; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, đề án, dự án trình các kỳ họp của Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Toàn thể cán bộ đoàn viên công đoàn Văn phòng được phân công nhiệm vụ đều chủ động thực hiện kế hoạch công tác của mình từ đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

 Kết quả:

 Với công tác tham mưu, thông tin tổng hợp

            Văn phòng đã chủ động tham mưu giúp TT HĐND, UBND Huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chương trình công tác năm, chương trình công tác hàng tháng, đồng thời giúp TT HĐND, UBND Huyện nắm bắt và xử lý thông tin, lãnh đạo, chỉ đạo các công việc kịp thời; phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng các chương trình, kế hoạch của các ngành chuyên môn đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện, xã; giúp Thường trực theo dõi, đôn đốc các cơ quan chuyên muôn, các xã, thị trấn thực hiện chương trình công tác đã đề ra; chuẩn bị nội dung, tổ chức các kỳ họp, Hội nghị của các cơ quan chuyên môn, Hội nghị giao ban; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, đề án, dự án trình các kỳ họp của Huyện uỷ, BTV Huyện uỷ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

            Văn phòng luôn tham mưu kịp thời giúp TT HĐND, UBND soạn thảo, ban hành các văn bản chỉ đạo, đảm bảo nội dung, thể thức và thẩm quyền ban hành. Trong 5 năm Văn phòng đã tham mưu giúp TT HĐND, UBND soạn thảo và ban hành 20.715 văn bản, trong đó: Quyết định 14.021; Kế hoạch 236 báo cáo 599 Thông báo 1.038,Tờ trình 461, Mời họp 482, Công văn, văn bản khác 3.878,

Việc thông tin, báo cáo cấp trên được duy trì, đúng quy định; chế độ báo cáo hàng tuần, tháng, quý và cả năm được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian, nội dung đúng quy định, phản ánh được các kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Huyện.

Công tác Văn thư lưu trữ:

             Công tác Văn thư, lưu trữ của Văn phòng được làm tốt và đi vào nền nếp; các văn bản đi, đến đều có sổ theo dõi và được lưu giữ đầy đủ vào máy tính; việc bảo quản và sử dụng con dấu được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trong 5 năm Văn phòng đã tiếp nhận 15.243 văn bản đến các loại, 

 Với  công tác hành chính, quản trị.

                - Văn phòng luôn đảm bảo các điều kiện về vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác của TT.HĐND, UBND đáp ứng yêu cầu công việc; chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc bảo vệ an toàn cơ quan;

- Tổ chức đón tiếp khách đến liên hệ làm việc với TT HĐND, Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện, tổ chức phục vụ ăn, nghỉ cho khách đến làm việc; phục vụ hậu cần các Hội nghị do TT HĐND, Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện triệu tập đảm bảo đúng quy định đồng thời luôn thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo:

                  Ban tiếp dân thuộc Văn phòng HĐND & UBND Huyện đã làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, giúp TT.HĐND, UBND tiếp công dân đến phản ánh, đề nghị các nội dung liên quan đến nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp nhận đơn, thư của công dân, xem xét, tham mưu, đề xuất vớí Thường trực phương án giải quyết hoặc hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Tham mưu UBND huyện thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: trong 5 năm đã tiếp nhận và trả kết quả thuộc các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; Đăng ký kinh doanh;Cấp phép xây dựng; Chính sách xã hội. Đảm bảo trình tự, thủ tục và thời gian giải quyết theo quy định.

2. Hoạt động của Công đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục

- Công tác giáo dục chính trị cho đoàn viên được xác định quan trọng, giúp cho đoàn viên có quan điểm, lập trường vững vàng, kiên định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tự mình tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức, kỷ luật, có lối sống lành mạnh.

- Tuyên truyền cho đoàn viên thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

- Tuyên truyền đoàn viên thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 32/CP của Chính phủ về việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy, không sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông, tuyên truyền chỉ thị 27-CT/TW thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, và tuyên truyền Nghị quyết 22, 191 của HĐND tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; hỗ trợ điện táng hỏa táng người chết,

- Tuyên truyền đoàn viên công đoàn tham gia hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức,phong cỏch Hồ Chí Minh”.

- Vận động đoàn viên tích cực tuyên truyền tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội như Ma túy, HIV/AIDS, hưởng ứng tháng cao điểm an toàn giao thông.

- Tuyên truyền vận động đoàn viên quyên góp, đóng góp các loại quỹ ủng hộ theo sự chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong nhiệm kỳ qua đã đóng góp ủng hộ được khoảng 130 triệu đồng gồm quỹ ủng hộ bão, lụt, phòng chống thiên tai, vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ miền trung, bảo trợ trẻ em, chữ thập đỏ, Trường Sa, Hoàng Sa……

3. Hoạt động của Công đoàn trong chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi CNVC

- Tổ chức tốt việc thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình đối tượng chính sách.

- Duy trì thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên và gia đình khi có việc như: Thai sản, ốm đau, tang, cưới,…

- Hàng năm tổ chức tặng quà và thăm hỏi các gia đình công nhân viên chức thuộc diện chính sách nhân ngày 27/7, tặng quà cho các con em cán bộ trong cơ quan nhân dịp tết thiếu nhi, trung thu hàng năm. Thăm hỏi tặng quà Tết cho các cụ cao tuổi là bố mẹ của cán bộ, nhân viên trong cơ quan dịp Tết nguyên đán.

- Tổ chức các buổi lao động Công đoàn trong khu vực cơ quan, đảm bảo môi trường cảnh quan trong và ngoài cơ quan xanh - sạch - đẹp.

- Hàng năm phối hợp với chính quyền tổ chức cho cơ quan giao lưu học tập kinh nghiệm và thăm quan nghỉ mát tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nha Trang, Đà Lạt tạo không khí phấn khởi trong đội ngũ Công chức và người lao động.

- Công đoàn chỉ đạo tổ nữ công tổ chức sinh hoạt kỷ niệm và tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày 20/10.

- Công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên luôn được quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Chi bộ, trong nhiệm kỳ qua đã giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng kết nạp 9 đồng chí vào Đảng.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

- Về phát triển đoàn viên: Trong nhiệm kỳ qua công tác phát triển đoàn viên luôn được Công đoàn quan tâm tổ chức tiếp nhận, kết nạp đoàn viên theo đúng quy định. Nhiệm kỳ 2012-2017 Công đoàn đã tiếp nhận, kết nạp được mới được 8 đoàn viên đồng thời giới thiệu các Đ/c đoàn viên đến công tác tại các đơn vị khác theo đúng quy định.

- Công tác xây dựng Công đoàn vững mạnh: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Công đoàn đã phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chấp hành. Hàng năm xây dựng chương trình công tác hoạt động trên tinh thần kế hoạch của cơ quan, đăng ký các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể Công đoàn với Liên đoàn lao động huyện.

- Kết quả hoạt động hàng năm, Công đoàn Văn phòng liên tục đạt công đoàn cơ sở vững mạnh, cơ quan đạt chuẩn văn hóa, nhiều cá nhân được tặng bằng khen, giấy khen các cấp.

5. Công tác nữ công

 Thực hiện NQ số 11 của BCT triển khai chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2021. Nghị quyết 6B của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước”. Hàng năm, nhân ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày phụ nữ Việt Nam (20/10) tổ nữ công đã tổ chức họp mặt chị em nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tuyên truyền giáo dục sâu rộng cho chị em về vai trò của phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Tại các buổi gặp mặt tổ nữ công Chính quyền, công đoàn đều có hoa và quà động viên chị em vượt qua mọi khó khăn, thử thách hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Các chị em nữ công Văn phòng HĐND - UBND huyện

 

Hàng năm 100% chị em đều đăng ký và đạt danh hiệu“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Những năm qua đã có 8 chị em đạt danh hiệu“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp Tỉnh.

6. Công tác thi đua

Vào quý I hàng năm và nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Công đoàn tổ chức phát động thi đua đăng ký các danh hiệu thi đua. Trên cơ sở đăng ký thi đua, cuối năm công đoàn tổ chức bình xét cho tập thể và cá nhân đề nghị các cấp khen thưởng. Trong nhiệm kỳ qua tập thể Văn phòng HĐND-UBND huyện 4 lần đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Chi bộ 4 năm được công nhận Chi bộ trong sạch vững mạnh, nhiều đoàn viên công đoàn được bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện.

7. Công tác tài chính

Hàng năm, Ban Chấp hành Công đoàn chủ động lập dự toán và quyết toán kinh phí hoạt động công đoàn từng năm với LĐLĐ huyện, sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm tập trung cho các hoạt động như: tổ chức các phong trào thi đua, thăm hỏi động viên đoàn viên ốm đau thai sản, cưới xin và tặng quà Bố mẹ đoàn viên nhân dịp tết cổ truyền ; tổ chức tặng quà nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Hội LHPN 20/10. Chấp hành chế độ tài chính công đoàn theo đúng hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Việc trích nộp kinh phí và thu đoàn phí công đoàn theo đúng quy định.

8. Công tác kiểm tra

Công đoàn thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ công đoàn, thu chi tài chính, mua sắm tài sản và các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Kịp thời giải đáp những thắc mắc của đoàn viên và người lao động. Không để xảy ra  đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động. Góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

- Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức, lối sống cho đoàn viên công đoàn góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ. phát động có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đoàn viên và được đông đảo cán bộ đoàn viên hưởng ứng tham gia.

- Trong chỉ đạo các hoạt động của Công đoàn luôn thực hiện chức năng chăm lo quyền lợi, đời sống cho đoàn viên, tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua do Công đoàn phát động. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của đoàn viên.

- Quan tâm đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, vị trí vai trò của công đoàn ngày càng được nâng cao.

- Tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

- Thường xuyên phối hợp với cơ quan trong thực hiện các hoạt động phong trào đạt hiệu quả.

* Nguyên nhân ưu điểm:

- Hoạt động Công đoàn luôn được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo cơ quan, sự chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và của Công đoàn cấp trên, tạo nên sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị cơ sở.

- Tập thể công đoàn luôn đoàn kết, thống nhất cao trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn, từng bước đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của đoàn viên.

2. Khuyết điểm

- Việc nắm bắt tư tưởng của đoàn viên đôi khi chưa kịp thời. Việc đánh giá phân loại đoàn viên hàng năm chưa đi sâu chưa phát huy hiệu quả.

- Ban chấp hành công đoàn đôi lúc chưa tập trung cao trong chỉ đạo.      

* Nguyên nhân khuyết điểm:

- Ban chấp hành Công đoàn đều là kiêm nhiệm, phần lớn thời gian dành cho công việc chuyên môn nên chưa đầu tư nhiều cho hoạt động của Công đoàn.

- Công tác tuyên truyền giáo dục các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết của công đoàn hiệu quả chưa cao.

3. Bài học kinh nghiệm

- Phải tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công đoàn cấp trên và chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ quan nhằm tạo nên sức mạnh đồng bộ giúp cho đoàn viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

- Cán bộ Công đoàn phải là những người nhiệt tình, tâm huyết với tổ chức Công đoàn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể, vì lợi ích chính đáng của tập thể và của cán bộ công chức; làm việc có chương trình, kế hoạch khoa học, biết quy tụ sức mạnh của tập thể, biết lắng nghe ý kiến của đoàn viên, gắn bó, gần gũi với đoàn viên.

- Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với tổ chức Công đoàn, có sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời.

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NHIỆM KỲ 2017 - 2022

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế của phong trào và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022 tập chung vào các nội dung sau:

1. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

 “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, lấy đoàn viên, cán bộ, công chức làm đối tượng vận động. chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với người lao động; tăng cường phát triển lợi ích đoàn viên, lấy lợi ích làm tâm điểm tập hợp thu hút đoàn viên và người lao động; hoàn thiện phương thức hoạt động phục vụ, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Xây dựng các chuẩn mực của người CBCC theo chuẩn mực đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. NHỮNG CHỈ TIÊU CƠ BẢN

1- 100% cán bộ, công chức được tuyên truyền học tập đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; các chế độ chính sách mới liên quan trực tiếp tới người lao động.

2- 100% cán bộ BCH Công đoàn được đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Công đoàn.

3- Hàng năm 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 100% đoàn viên xếp loại tốt, trong đó có trên 50% đoàn viên xuất sắc.

4- Phấn đấu Công đoàn cơ quan  luôn được xếp loại vững mạnh,

5- Hàng năm phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và ký Cam kêt trách nhiệm với cơ quan, giám sát việc thực hiện cam kết tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động có hiệu quả.

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động

- Thực hiện tốt vai trò chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

- Thường xuyên kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm của đoàn viên để từ đó tham gia đề xuất, kiến nghị Chi bộ, lãnh đạo văn phòng HĐND-UBND huyện trong việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan tới cán bộ công chức.

 - Đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện, tương thân, tương ái trong cán bộ công chức thông qua chương trình “Mái ấm Công đoàn”, quỹ “Vì nữ CNVC LĐ nghèo”… góp phần nâng cao mức sống cho cán bộ công chức trong cơ quan.

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chủ trương công đoàn

- Đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan tới tổ chức Công đoàn, đoàn viên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan. Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên,

- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 - Quan tâm tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị nhân các ngày lễ lớn của dân tộc, của tổ chức Công đoàn; tăng cường công tác giáo dục chính trị truyền thống cách mạng, giáo dục đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên trong việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ công tác được giao.

- Phát động và tổ chức trong đoàn viên tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần, sức khỏe.

- Tích cực tham gia cải cách hành chính không ngừng đổi mới tác phong làm việc. Vận động đoàn viên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tích cực, chủ động trong công tác phát triển Đảng trong đoàn viên Công đoàn.

3. Các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của ngành, địa phương

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CBCC và người lao động trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, “xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa”…

- Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Thực hiện tốt Luật thi đua khen thưởng và Quy chế khen thường của tổ chức Công đoàn. Cụ thể hóa nội dung, hình thức thi đua phù hợp, khắc phục bệnh thành tích và hình thức trong công tác thi đua, khen thưởng. Coi trọng việc khen thưởng với các đối tượng là CBCC. Chú trọng xây dựng, nhân rộng mô hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt là các CBCC trong cơ quan.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế ở đơn vị thu hút đông đảo đoàn viên, công chức, người lao động tham gia góp phần hoàn thành các chỉ tiêu của cơ quan.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn

- Tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát triển đoàn viên xây dựng, củng cố và phát triển tổ Công đoàn vững mạnh, đổi mới nội dung hoạt động. Xây dựng và thực hiện nội dung đánh giá đoàn viên công đoàn hàng năm. Hàng năm phấn đấu Công đoàn đều đạt vững mạnh, 100% đoàn viên đạt lao động tiên tiến.

- Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ban chấp hành, đoàn viên Công đoàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn. Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức.

5. Công tác nữ công

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức trong nữ cán bộ công chức trong cơ quan.

- Chủ động tham gia triển khai, thực hiện và kiểm tra, giám sát việc chấp hành chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ cán bộ công chức trọng tâm là Luật Lao động, BHXH, BHYT, bình đẳng giới.

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ nữ công và nâng cao chất lượng hoạt động của công tác nữ công.

- Tổ chức tốt việc vận động xây dựng các quỹ xã hội của Công đoàn, góp phần hỗ trợ nữ đoàn viên và lao động nữ phát triển kinh tế.

6. Công tác tài chính

 Thực hiện đầy đủ các quy định về tài chính của Luật Công đoàn và phân cấp của công đoàn cấp trên; tranh thủ sự hỗ trợ, tạo điều kiện về kinh phí của thủ trưởng cơ quan; quản lý chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

7. Công tác kiểm tra

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn nhằm ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện nhân tố điển hình mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên.

8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện

Để thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017 - 2022, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tổ chức quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp tới toàn thể đoàn viên Công đoàn.

- Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với thủ trưởng cơ quan. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, xây dựng  điển hình, đề ra các biện pháp thiết thực để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong phong trào và hoạt động Công đoàn.

- Thực hiện nghiêm túc sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan, phát huy tính tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn, trí tuệ của đông đảo đoàn viên trong hoạt động Công đoàn.

V. BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Căn cứ vào Điều lệ công đoàn Việt Nam, nhằm không ngừng nâng cao sức chiến đấu của giai cấp công nhân của công đoàn, góp phần xây dựng công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và cơ quan giao phó. Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 xin được kiểm điểm trước đại hội như sau:

1. Ưu điểm

          -  Ban Chấp thành luôn đoàn kết, thống nhất, thường xuyên bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch và đề ra các chủ trương, biện pháp cụ thể chỉ đạo Công đoàn hoạt động đạt hiệu quả thiết thực.

          - Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, quan tâm tạo điều kiện về chế độ chính sách, đối với đoàn viên công đoàn.

          - Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới Đoàn viên công đoàn. Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn. Tham gia ủng hộ các phong trào do Đảng, Nhà nước, Công đoàn các cấp phát động.

- Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác xây dựng tổ chức, phát triển đảng viên nhiệm kỳ qua đã giới thiệu 9 đ/c đoàn viên cho chi bộ kết nạp vào tổ chức Đảng.

          - Kết quả đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành đối với phong trào hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua đã đạt được thành tích đáng kể, các chỉ tiêu do Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra, cơ bản đạt và hoàn thành, phong trào của công đoàn không ngừng phát triển. Kết quả hoạt động của công đoàn đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Cơ quan Văn phòng HĐND-UBND huyện.

2. Hạn chế, tồn tại

          - Cán bộ Ban Chấp hành chủ yếu kiêm nhiệm do đó ảnh hưởng đến công tác và hoạt động của tổ chức Công đoàn.

          - Việc tổ chức sinh hoạt, hội họp còn hạn chế, các phong trào thể dục, thể thao - Văn hoá văn nghệ chưa sôi nổi.

          - Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan tổ chức cho đoàn viên các hoạt động còn hạn chế.

3. Nguyên nhân của ưu, khuyết điểm

          a) Nguyên nhân của ưu điểm:

          Ban Chấp hành luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Liên đoàn lao động Huyện, Chi ủy, sự phối hợp và tạo điều kiện của thủ trưởng các cơ quan đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Tham mưu với lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến trách nhiệm, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, chăm lo đến đời sống của người lao động.

Cán bộ, đoàn viên trong khối luôn đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ tập thể, luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, không ngừng phấn đấu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị.

b) Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:

Mặt trái của cơ chế thị trường có nhiều tác động tới cuộc sống cán bộ công chức, người lao động trong khi mức thu nhập của cán bộ còn thấp.

Năng lực của cán bộ Ban Chấp hành còn có mặt hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; quỹ thời gian giành cho hoạt động của BCH quá ít do vậy chưa có sự đầu tư gia công cho hoạt động.

Những hạn chế tồn tại nêu trên tuy có những nguyên nhân khác nhau, song trách nhiệm chính thuộc về Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Nghiêm túc kiểm điểm trước đại hội.

 Đại hội Công đoàn cơ sở văn phòng HĐND-UBND huyện thể hiện ý chí, nguyện vọng của đoàn viên trong việc tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí đi đầu trong công tác vận động quần chúng thực hiện chủ trương đường lối của Đảng nhà nước. Tại Đại hội hôm nay chúng ta tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2017- 2022, dưới sự lãnh đạo của chi ủy và LĐLĐ huyện, sự quan tâm của TT HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện sự phối kết hợp, tạo điều kiện của Văn phòng HĐND-UBND huyện với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ Ban Chấp hành Công đoàn, sự nhiệt tình của đông đảo cán bộ đoàn viên, chúng ta tin tưởng rằng phong trào công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND-UBND huyện trong nhiệm kỳ 2017- 2022 sẽ thu được nhiều kết quả tốt đẹp hơn nữa, góp phần xứng đáng xây dựng Văn phòng HĐND-UBND huyện trở thành tập thể lao động xuất sắc tiêu biểu./.

 

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

 
VP HĐND - UBND Huyện