BÁO CÁO Kết quả kiểm tra ATTP trong dịp Tết Trung thu Trên địa bàn huyện Lương Tài năm 2018

11/10/2018 15:36 Số lượt xem: 296

  Kết quả kiểm tra tại cơ sở thực phẩm

1. Việc tổ chức các đoàn kiểm tra

Tổng số đoàn kiểm tra: 15   Trong đó:

-  Số đoàn kiểm tra tuyến huyện: 01

-  Số đoàn kiểm tra tuyến xã, thị trấn: 14

2. Kết quả kiểm tra:

Bảng 1: Kết quả kiểm tra:

 

TT

Loại hình cơ sở

thực phẩm

Tổng số cơ sở

Số cơ sở được kiểm tra

Số cơ sở đạt

Tỷ lệ % đạt

1

Sản xuất

230

02

1

 

2

Sơ chế, chế biến,  kinh doanh thực phẩm

519

90

74

 

3

Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

157

0

0

 

 

Tổng số (1 + 2 + 3)

906

92

75

81.5%

 

Bảng 2: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

 

TT

Tổng hợp tình hình vi phạm

Số lượng

Tỷ lệ % so với số được kiểm tra

1

Tổng số cơ sở được kiểm tra

92

 

2

Số cơ sở có vi phạm

17

 

3

Số cơ sở vi phạm bị xử lý

17

 

 

Trong đó:

 

 

3.1

Hình thức phạt chính:

 

 

 

Số cơ sở bị cảnh cáo

0

 

 

Số cơ sở bị phạt tiền

0

 

 

Tổng số tiền phạt

 

 

3.2

Hình thức phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả

 

 

*

Số cơ sở bị đóng cửa

02

 

*

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành sản phẩm

0

 

 

Số sản phẩm bị đình chỉ lưu hành

0

 

*

Số cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm

0

 

 

Tổng số loại sản phẩm bị tiêu hủy

0

 

*

Số cơ sở phải khắc phục về nhãn

0

 

 

Số loại sản phẩm có nhãn phải khắc phục

0

 

*

Số cơ sở bị đình chỉ lưu hành tài liệu q/cáo

0

 

 

Số loại tài liệu q/cáo bị đình chỉ lưu hành

0

 

*

Các xử lý khác

 

 

3.3

Chuyển hồ sơ sang cơ quan khác xử lý

 

 

3.4

Số cơ sở có vi phạm nhưng không xử lý (chỉ nhắc nhở)

15

 

 

Bảng 3: Các nội dung vi phạm chủ yếu

 

 

TT

Nội dung vi phạm

Số cơ sở được kiểm tra

Số cơ sở vi phạm

Tỷ lệ %

1

Quy định về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

0

 

 

2

Quy đinh về sử dụng chất cấm, thuốc kháng sinh trong chăn nuôi

0

 

 

3

Điều kiện trang thiết bị dụng cụ

92

8

8.7%

4

Điều kiện về con người

92

9

9.8%

5

Công bố sản phẩm

 

 

 

6

Ghi nhãn thực phẩm

 

 

 

7

Quảng cáo thực phẩm

 

 

 

8

Chất lượng sản phẩm thực phẩm

 

 

 

9

Vi phạm khác (ghi rõ)

 

 

 

Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu:

TT

Loại xét nghiệm

Kết quả xét nghiệm mẫu

Tổng số mẫu xét nghiệm

Số mẫu không đạt

Tỷ lệ % không đạt

1

Xét nghiệm tại labo

 

 

 

1.1

Hóa lý

 

 

 

1.2

Vi sinh

 

 

 

 

Tổng số xét nghiệm tại labo

 

 

 

2

Xét nghiệm nhanh

12

0

0

3

Cộng

14

0

0

 

- Số cơ sở được kiểm tra 92 cơ sở (trong đó tuyến huyện KT 17 cơ sở, tuyến xã KT 75 cơ sở)

2. Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm:

- Số cơ sở vi phạm: 17.

+ Số cơ sở bị phạt tiền: 0

+ Số cơ sở bị nhắc nhở: 15

+ Số cơ sở bị đóng cửa : 02

3. Các nội dung vi phạm :

- Giấy khám sức khỏe hết hạn.

- Chưa cập nhật kiến thức ATTP.

- Thiếu trang thiết bị bảo hộ.

Phòng y tế