LƯƠNG TÀI VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

11/05/2017 11:09 Số lượt xem: 425

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với mọi người dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức, ngăn chặn làm hạn chế những hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

       Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), trong những năm qua, huyện Lương Tài đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thu hút được các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở tích cực tham gia, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn như Phòng Tư pháp, Giáo dục, Thanh tra, Ban Chỉ huy quân sự, Chi cục Thuế, Công an huyện... Nội dung tuyên truyền đa dạng, phong phú, được chọn lọc thông qua việc khảo sát, nắm bắt nhu cầu tìm hiểu pháp luật của từng nhóm đối tượng và đặc điểm cụ thể ở địa phương, cơ sở, từ đó hướng tập trung tuyên truyền, giới thiệu Luật, các văn bản quy phạm pháp luật trong đó tập trung ưu tiên tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Luật Đất đai, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại, Tố cáo, Luật Cư trú và đặc biệt là những văn bản pháp luật mới ban hành như Hiến pháp, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật đất đai...

       Các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng đa dạng và có nhiều đổi mới rõ rệt, các cơ quan, ban ngành trong huyện đã chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn trong huyện phát huy hiệu quả của mạng lưới truyền thanh cơ sở, nâng cao công tác hoà giải, công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tuyên truyền PBGDPL thông qua Quy ước, Hương ước làng, xóm, tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu pháp luật của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Nông dân và các trường học trong huyện đã tạo được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

       Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền PBGDPL từ huyện đến cơ sở từng bước được kiện toàn, đảm bảo tốt cả về số lượng và chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL ở địa phương. Hiện nay Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL của huyện gồm 15 thành viên và mời tham gia 7 thành viên do Phòng Tư pháp là cơ quan thường trực. Các thành viên của Hội đồng đã chủ động tham mưu tích cực cho cấp uỷ Đảng, chính quyền ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, xây dựng và triển khai có hiệu quả chương trình phổ biến giáo dục pháp luật theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên.

       Hàng năm, Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL đã tổ chức các hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới, tuyên truyền về quy chế dân chủ, xây dựng nông thôn mới, vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật trong nhân dân. Biên soạn các nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật mới ban hành  gửi đài truyền thanh của huyện, của xã để phát tin hành ngày, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trong các đợt cao điểm nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật đến nhân dân. Tổ chức tư vấn pháp luật ngay tại cơ sở cho nhân dân khi có yêu cầu, đặc biệt chú trọng các địa phương thực hiện các dự án có liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư… Bên cạnh đó công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong các trường học cũng được đặc biệt coi trọng, Hội đồng Phối hợp công tác PBGDPL huyện Lương Tài thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, nói chuyện chuyên đề pháp luật cho giáo viên và học sinh, triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho học sinh, xây dựng và triển khai chương trình giáo dục pháp luật lồng ghép với môn học giáo dục công dân và các hoạt động ngoại khoá như tìm hiểu Luật An toàn giao thông, Luật Phòng chống ma tuý, triển khai đề án phòng chống tội phạm trong các nhà trường.

      Trong những năm qua UBND huyện Lương Tài luôn quan tâm xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, hoà giải viên, tuyên truyền viên pháp luật tại cơ sở, đến nay toàn huyện có 102 tổ hòa giải với 679 hòa giải viên, đây là những hạt nhân quan trọng trong việc đưa pháp luật vào cuộc sống và góp phần tích cực ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu các tranh chấp, vi phạm pháp luật, hạn chế sự gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội, giảm đơn thư khiếu nại, tố cáo và khiếu nại, tố cáo vượt cấp, tạo môi trường lành mạnh, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương.

      Từ những kết quả đạt được trên, chúng tôi nhận thấy đội ngũ những người làm công các giáo dục pháp luật đóng vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục pháp luật. Do vậy, cần tuyển chọn những người có phẩm chất, năng lực, trình độ, có khả năng tuyên truyền, giáo dục pháp luật hoặc thực hiện hòa giải tốt, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc giáo dục pháp luật và chúng tôi cũng nhận thấy, trong thời gian tới cần tập trung hơn nữa vào việc đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật và cần tập trung vào những vấn đề cơ bản đó là:

       Tăng cường hình thức phổ biến, tuyên truyền miệng. Đây là hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật rất hiệu quả, nó không chỉ truyền đạt thông tin mà còn truyền cảm xúc, thái độ, sắc thái tình cảm sang người nghe, làm cho người nghe đón nhận vấn đề bằng cả lý trí và tình cảm. Vì vậy, cần đa dạng hóa cách thức thể hiện, không chỉ thông qua buổi lên lớp mà bằng những cách thức như tọa đàm, buổi nói chuyện, hoạt cảnh tình huống, lời ca, tiếng hát... Khi giáo dục pháp luật qua phương tiện thông tin đại chúng, các bài viết cần đi vào những vấn đề thực tiễn, đặt ra và định hướng giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội. Mở thêm các chuyên mục pháp luật với nhà nông, pháp luật với học sinh, sinh viên, pháp luật với doanh nghiệp... đồng thời tìm hướng giải quyết cho những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội.

     Tuyên truyền PBGDPL thông qua công tác hòa giải ở cơ sở. Đây là hình thức có tác dụng giáo dục cao vì nó không chỉ giải quyết tranh chấp thông qua cách hướng dẫn, thuyết phục các bên tự thương lượng với nhau mà còn xuất phát từ đạo lý dân tộc Việt Nam, hòa thuận, đoàn kết, nhân ái. Chính xuất phát từ cội nguồn văn hóa dân tộc nên hình thức này dễ thuyết phục người nghe và khi hòa giải thành sẽ ngăn chặn được xung đột giữa các bên, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật có thể nảy sinh. Hòa giải ở cơ sở vừa có tác dụng giáo dục hiệu quả vừa có khả năng lan tỏa trong cộng đồng. Để hòa giải thành công và thực hiện tốt chức năng giáo dục pháp luật, các hoà giải viên hoặc người được mời hòa giải phải là người có uy tín, có khả năng thuyết phục, hiểu biết pháp luật sâu sắc và có kinh nghiệm. Khi tiến hành hòa giải cần phân tích thấu đáo mọi khía cạnh, kiên nhẫn và mềm mỏng, vừa căn cứ vào qui định pháp luật, vừa dùng tình cảm để thuyết phục. Phải xác định hòa giải có thể không thành, nhưng nhất định buổi hòa giải đó sẽ là bài học giáo dục pháp luật cho mọi người.

      Ngoài ra, chú ý lồng ghép việc phổ biến, giáo dục pháp luật tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Thông qua các buổi họp, buổi nói chuyện thời sự, sinh hoạt văn nghệ chào mừng các ngày lễ, các lễ hội ở địa phương với hình thức là câu chuyện có chủ đề, vở kịch, bài hò vè, hát đối đáp, bài hát cải biên... Xây dựng và phát huy phương châm mỗi người dân là một tuyên truyền viên pháp luật trong cộng đồng. Chú trọng nâng cao hiệu quả hình thức thi tìm hiểu pháp luật. Đây là hình thức sinh hoạt văn hóa pháp lý hấp dẫn và bổ ích. Mở rộng hình thức thi qua sân khấu, vừa đa dạng cách thức chuyển tải nội dung vừa hấp dẫn, lôi cuốn người xem, vừa có tác dụng phổ biến vừa có tác dụng giáo dục pháp luật mạnh mẽ.

      Đối với hình thức giáo dục pháp luật qua hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp luật cần mở rộng phạm vi hoạt động, không chỉ tư vấn tại cơ quan, công sở mà còn đến nhà văn hóa, nơi hội họp của các làng, xóm, tư vấn lưu động hoặc thông qua các câu lạc bộ trợ giúp pháp lý. Khi trợ giúp, một mặt vừa giúp đỡ, giải quyết vấn đề đối tượng quan tâm, mặt khác trang bị vốn kiến thức cho nhân dân, giúp họ có khả năng xử lý những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống.

       Một hình thức giáo dục pháp luật nữa mà chúng tôi cần đặc biệt chú trọng, đó là kết hợp với nhà trường dạy học pháp luật trong trường học. Nâng cao chất lượng dạy học pháp luật trong trường học là con đường đem lại hiệu quả giáo dục pháp luật cao. Muốn vậy, cần đổi mới nội dung, phương pháp dạy học và hình thức ngoại khóa pháp luật. Dạy học không chỉ tiến hành ở trên lớp mà còn cùng các em đi vào thực tế cuộc sống, vừa trang bị kiến thức vừa giúp các em tích lũy vốn sống và rèn luyện để trở thành chủ thể pháp luật có tri thức, có văn hóa pháp lý.

    Từ thực tế, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân kết hợp với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, đây cũng là những thành quả, và bài học kinh nghiệm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lương Tài đạt được. Những nội dung đã và đang triển khai thực hiện có hiệu quả tại địa phương trong thời gian qua, có thể coi đây là một kinh nghiệm tốt của chính quyền cấp cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật./.

Vương Thị Huế Phòng Tư pháp huyện Lương Tài