Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu thầu trên trang Cổng thông tin điện tử

03/10/2018 09:25 Số lượt xem: 166

Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu thầu trên trang Cổng thông tin điện tử

Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu thầu trên trang Cổng thông tin điện tử (File đính kèm)

Phòng tài chính kế hoạch