Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho lực lượng vũ trang huyện

12/06/2019 14:57 Số lượt xem: 178
Công tác giáo dục chính trị (GDCT), giáo dục pháp luật (GDPL) cho lực lượng vũ trang huyện (LLVT) là một nội dungc cơ bản của công tác tư tưởng; nội dung quan trọng trong công tác huấn luyện bộ đội, rèn luyện kỷ luật, là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức đảng, người chỉ huy và tổ chức quần chúng, trước hết là của chính trị viên (CTV), cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp. 

Thực hiện tốt công tác GDCT, GDPL sẽ góp phần bồi dưỡng, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, nhằm phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ, nhận rõ đối tượng, đối tác,  âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nâng cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống quan điểm, tư tưởng và hành động sai trái, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng Quân sự huyện.

           Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức chặt chẽ công tác GDCT, GDPL bảo đảm hoạt động có nền nếp, đúng quy chế. Cơ quan chính trị đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động, tổ chức quán triệt sâu sắc các Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của trên. Hàng năm đảng ủy quân sự huyện ra Nghị quyết chuyên đề về công tác GDCT, GDPL.Cán bộ làm công tác giảng dạy chính trị, pháp luật từ huyện đến các xã, thị trấn đều được tập huấn trước khi bước vào huấn luyện, để thống nhất phương pháp soạn thảo bài giảng và thực hành giảng bài, tổ chức hội thi  Giáo dục chính trị , hội thi tìm hiểu hiến pháp, pháp luật trong LLVT, trước khi bước vào huấn luyện 100% bài giảng của giáo viên được phê duyệt, tổ chức luyện tập giảng trước khi lên lớp, những ngày huấn luyện Ban CHQS huyện tăng cường cán bộ đến dự giờ, kiểm tra quân số, bài giảng, ghi chép của người học, để tổ chức rút kinh nghiệm. Những năm gần đây, nội dung, chương trình GDCT, GDPL được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất; bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức của từng đối tượng. Hình thức, phương pháp GDCT, GDPL phong phú, thiết thực; coi trọng giáo dục, tuyên truyền Chủ nghĩa mác Lê Nin, tư tưởng Hồ chí Minh, đường lối quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước gắn GDCT với giáo dục pháp luật về Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, luật nghĩa vụ quân sự; luật Dân Quân Tự Vệ; pháp lệnh Dự Bị Động Viên; Luật quốc phòng; Luật đất đai; luật phòng chống tham nhũng, luật tố cáo, khiếu nại. Riêng cán bộ, quân nhân chuyên ở đơn vị nghiệp mỗi tuần học một điều luật, được thông báo các vụ việc vi phạm kỷ luật của dân và quân để có biện pháp phòng chống kịp thời, thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện các cuộc vận động Trung ương, quân đội phát động, “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”. “Lực lương vũ trang  huyện trung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII), Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương IV (khóa XI, XII) về công tác xây dựng đảng.Thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Quan tâm cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ cho công tác GDCT, GDPL,  hiện nay cơ bản các đơn vị lên lớp bằng máy trình chiếu, kết hợp với tranh ảnh trực quan, bảo đảm sử dụng đúng mục đích, hiệu quả. Kết quả kiểm tra hàng năm nhận thức nhiệm vụ, pháp luật đối với lực lượng thường trực đạt giỏi  có chiều sâu vững chắc, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đạt khá. Thông qua GDCT, GDPL và truyền thống dân tộc, quân đội, quê hương, đơn vị, hiện nay tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện ổn định, đoàn kết, có bản lĩnh chính trị kiên định,vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội; qui định đơn vị, địa phương, có tinh thần trách nhiệm cao xây dựng quê hương, quan hệ quân dân giữ vững, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, diễn tập, bảo vệ các sự kiện lớn,  tuyển quân, hội thi, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, Đảng bộ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm 2015 Ban CHQS huyện được Quân khu 1 tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua, năm 2017, 2018 được Quân khu tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

             Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới. Sự tác động của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch tác động đến nhận thức, tư tưởng, của cán bộ, chiến sỹ, điều đó đặt ra những yêu cầu và nhiệm vụ  mới đối LLVT huyện. Đòi hỏi công tác GDCT, GDPL ở đơn vị và cơ sở phải tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hơn nữa. Các cấp ủy đảng, người chỉ huy, cơ quan chính trị quán triệt, nắm vững nội dung triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác GDCT, GDPL theo đúng Quy chế, quy định, phù hợp với nhiệm vụ cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, CTV và người chỉ huy, cơ quan chính trị  trong tổ chức GDCT, GDPL tại đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải coi GDCT, GDPL là một nhiệm vụ quan trọng, phải kết hợp chặt chẽ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy.Tích cực đổi mới đồng bộ chương trình, nội dung, hình thức, phương pháp GDCT tại đơn vị,  coi trọng  giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước; tình hình, nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; tinh thần yêu nước XHCN; lịch sử, truyền thống hào hùng của dân tộc, của Đảng, của Quân đội, quê hương, đơn vị. kết hợp chặt chẽ “xây” với “chống”, lấy xây dựng nhận thức, tư tưởng cách mạng, tiến bộ, nhân văn là chính.Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp GDCT, GDPL đối với cán bộ,chiến sỹ LLVT huyện, nghiên cứu học tập các chuyên đề của sĩ quan, QNCN, chuyên đề cho lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, tham gia thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt ngày pháp luật, ngày chính trị văn hóa tinh thần chất lượng. Đổi mới công tác bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, pháp luật  tại cơ quan, đơn vị, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo phân cấp. Phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao chất lượng công tác GDCT, GDPL tại  cơ quan,đơn vị cơ sở. Quân số học tập CT, PL của các đơn vị đạt 98,6% trở lên; kiểm tra nhận thức GDCT, PL chặt chẽ, phấn đấu  lực lượng thường trực đạt giỏi, lực lượng DBĐV, DQTV đạt khá, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; làm tốt công tác sơ, tổng kết, biểu dương kịp  thời các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác GDCT, GDPL và chấp hành kỷ luật ở đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đơn vị vững mạnh toàn diện vững chắc, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển.