Cơ cấu tổ chức

08/05/2017 14:29 Số lượt xem: 63
Cơ cấu tổ chức

I. LÃNH ĐẠO CƠ QUAN:

1. Ông Nguyễn Văn Tuấn:

Năm sinh: 1974

Chức vụ:Trưởng phòng

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách lĩnh vực tổ chức cán bộ Huyện; Chính quyền cơ sở; Thi đua-Khen thưởng, Địa giới hành chính

Số điện thoại: 02413867234

Email công vụ: nvtuan1.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Nguyễn Thị Kim Yến

Chức vụ: Phó trưởng phòng

SĐT:

Email: ntkyen.lt@bacninh.gov.vn

II. CÁN BỘ, CHUYÊN VIÊN

1. Ông Nguyễn Huy Luận

Năm sinh: 1984

Chuyên viên phụ trách Chính quyền cơ sở

Số điện thoại:0913896103

Email công vụ: nhluan.lt@bacninh.gov.vn

2. Bà Phùng Thị Tâm

Năm sinh: 1988

Chuyên viên phụ trách Tôn giáo, Thi đua - khen thưởng, Văn thư - Lưu trữ

Số điện thoại: 0975757536

EMail công vụ: pttam.lt@bacninh.gov.vn

3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh

Chuyên viên phụ trách Chính quyền cơ sở

email: ntnanh.lt@bacninh.gov.vn

4.  Bà Nguyễn Thị Khánh Huyền

Năm sinh: 1994

Cán bộ kế toán

Số điện thoại: 0987878445

5. Bà Nguyễn Thị Sáu

Năm sinh: 1977

Cán bộ

Email: 

pnv