Mã số Tên thủ tục
519428 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (Cấp huyện, cấp xã)
519491 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
519543 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm – pu – chia
519578 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ
519605 Thủ tục: "Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp"
519606 Thủ tục “Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền”
519612 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)
519613 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc
519624 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em
519625 Thủ tục “Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân”
519626 Thủ tục “Hoãn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
519627 Thủ tục “Miễn chấp hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai tại trung tâm quản lý sau cai nghiện”
519638 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế
523467 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
523474 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã
523490 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp
523500 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả đối tượng Người khuyết tật đặc biệt nặng)
523520 Thủ tục Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
523565 Thủ tục Giải thể cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp huyện
523580 Thủ tục đánh giá, công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em