Thông tin liên hệ

31/12/2015 03:10 Số lượt xem: 173
Thông tin liên hệ

  A. HUYỆN ỦY

1. Văn phòng huyện ủy

- Phụ trách Văn phòng: Bá Đình Sơn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867207

- Email:

 

 2. Ban Tổ chức huyện ủy

- Trưởng ban: Nguyễn Đình Văn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867271

- Email:

 

 3. Ban Tuyên giáo huyện ủy 

- Trưởng ban:  Phạm Hải Bằng

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867267

- Email:

 

 4. Ban Dân vận huyện ủy

- Trưởng ban:  Bá Đình Sơn

- Điện thoại: 02413867161

- Email:

 

 5. Ban Ủy ban kiểm tra huyện ủy

- Trưởng ban: Nguyễn Văn Thao

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867268

- Email:

  

B. HĐND HUYỆN

 

1. Thường trực HĐND huyện

Đồng chí: Đoàn Văn Mạnh

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413641225

- Email: nvtan.lt@bacninh.gov.vn

 

 2. Ban Kinh tế xã hội

- Trưởng ban: Nguyễn ĐÌnh Văn - Trưởng ban tổ chức huyện ủy

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867271

- Email: 

 

 3. Ban Pháp chế

- Trưởng ban: Bá Đình Sơn – Trưởng ban dân vận huyện ủy

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867268

- Email: 

  

C. UBND HUYỆN

 

Văn phòng HĐND-UBND huyện

- Chánh Văn phòng: Phạm Thị Bích Liệu

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413641225 

- Email: pttuan.lt@bacninh.gov.vn

  

I. Phòng Chuyên môn

 

2. Phòng Nội vụ

- Trưởng Phòng: Trần Xuân Nhiên

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867234

- Email: 

 

 3. Phòng Tài Chính

- trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Lương

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413640214

- Email: hvtruong.lt@bacninh.gov.vn

 

 4. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Trưởng Phòng:  Nguyễn Đức Trác

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867874

- Email: ndtrac.lt @bacninh.gov.vn

 

 5. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Trưởng Phòng: Trần Quốc Hoàn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867217

- Email: 

 

 6. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Trưởng Phòng:  Phạm Xuân Sản

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867219

- Email: pxsan.lt@bacninh.gov.vn

 

 7. Phòng Tư Pháp

- Trưởng Phòng: Vũ Đình Phúc

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867240

- Email: vdphuc.lt@bacninh.gov.vn

 

 8. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Trưởng Phòng: Nguyễn Xuân Chinh

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867215

- Email: nxchinh.lt@bacninh.gov.vn

 

 9. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

- Trưởng Phòng:Phạm Thanh Tuấn

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867216

- Email: ndvan.lt@bacninh.gov.vn

 

 10. Phòng Kinh tế hạ tầng

- Trưởng Phòng: Nguyễn Văn Long  

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh                          

- Điện thoại: 02413867358

- Email: nvlong.lt@bacninh.gov.vn

 

11. Phòng Y tế

- Phụ trách: Đinh Duy Lương

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh   

- Điện thoại: 02413641493

- Email: bdtru.lt@bacninh.gov.vn

 

 12. Phòng Thanh tra

- Trưởng Phòng: Vũ Bá Tới

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867362

- Email: 

 

 II. Đơn vị sự nghiệp

 

 1. Đài Phát thanh

- Trưởng Đài: Phạm Văn Thái

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413867210

- Email: pvthai.lt@bacninh.gov.vn

 

 2. Trung tâm Văn hóa – Thể thao

- Giám đốc:  Trần Mạnh Quyết

- Địa chỉ: Thị trấn Thứa-Lương Tài-Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413641600

- Email: tmquyet.lt@bacninh.gov.vn

 

 3. Trung tâm dạy nghề

- Giám đốc : Nguyễn Thị Bích Xuân

- Địa chỉ:   Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại:

- Email: ntbxuan.lt@bacninh.gov.vn

 

 4. Trạm Khuyến nông

- Trạm Trưởng: Bùi Quang Thạo

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413640937

- Email: bqthao.lt@bacninh.gov.vn

 

  5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Phụ trách: Nguyễn Xuân Đán

- Địa chỉ: Thị Trấn Thứa – Lương Tài – Bắc Ninh

- Điện thoại: 02413641896

- Email: nxdan.lt@bacninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Huyện Lương Tài
Nguồn: BBN