V/v tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi phát sinh lây lan trên diện rộng gắn với tăng cường tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn huyện.

24/06/2020 09:31 Số lượt xem: 79
V/v tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi phát sinh lây lan trên diện rộng gắn với tăng cường tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn huyện.
V/v tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu phi phát sinh lây lan trên diện rộng gắn với tăng cường tái đàn, tăng đàn lợn trên địa bàn huyện. (File đính kèm)