V/v Chấn chỉnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Lương Tài

14/08/2018 18:29 Số lượt xem: 404
V/v Chấn chỉnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Lương Tài
V/v Chấn chỉnh công tác đấu thầu lựa chọn nhà thầu, lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn huyện Lương Tài (File dinh kem)