V/v Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử.

09/06/2020 15:29 Số lượt xem: 122
V/v Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử.
V/v Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử. (File đính kèm)