V/v đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử

01/07/2019 15:40 Số lượt xem: 233
V/v đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử
V/v đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử (File đính kèm)
Phòng Tài chính kế hoạch huyện