V/v Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử

13/09/2019 07:12 Số lượt xem: 232
V/v Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử
V/v Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử (file đính kèm)