Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018

27/02/2019 10:40 Số lượt xem: 295

 (BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Ảnh minh họa (nguồn internet).

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng việc thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 cho các sở, ban, ngành, cơ quan tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thi hành Luật bảo đảm thống nhất, đồng bộ, sát với thực tế địa phương, cơ sở, đạt chất lượng và hiệu lực, hiệu quả.

Theo Kế hoạch, các Sở, ban, ngành, địa phương sẽ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị mình; sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới hoặc đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

Các cơ quan Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh căn cứ các quy định của Luật để quy định chi tiết, hướng dẫn trong đơn vị mình.

Đối với tổ chức, đơn vị sự nghiệp có sử dụng ngân sách Nhà nước phối hợp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới chế độ, định mức, tiêu chuẩn áp dụng trong tổ chức, đơn vị mình.

Thanh tra tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn để cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về Luật. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác phòng, chống tham nhũng.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Chương trình, tài liệu phổ biến, tuyên truyền Luật trên báo chí, phát thanh, truyền hình và các phương tiện thông tin cơ sở, phản ánh kịp thời về tình hình triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 6 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật gồm 10 chương với 96 điều quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng.
N.N
Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh