Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ 10 năm thực hiện pháp lệnh số 34/2007 của UB TVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị định số 56/2012 của Chính phủ về công tác phụ nữ

11/09/2017 07:27 Số lượt xem: 772

Chiều ngày 6/9, Huyện ủy Lương Tài tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ; 10 năm thực hiện pháp lệnh số 34/2007 của UB TVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Nghị định số 56/2012 của Chính phủ về công tác phụ nữ. Dự và chỉ đạo ở tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Đăng Túc, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phùng Đức Chiến, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Dự và chỉ đạo ở huyện có đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện; đồng chí Nguyễn Đình Văn, Phó bí thư TT Huyện ủy. Dự hội nghị có các đồng chí trong BTV Huyện ủy, TT HĐND, UBND Huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Huyện và các xã, thị trấn.

         

Toàn cảnh hội nghị

            Thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, huyện Lương Tài đã tổ chức tiến hành từng bước, thận trọng, đổi mới, tạo sự nhất quán về nhận thức trong cấp ủy, tổ chức đảng và trong cán bộ, đảng viên, bảo đẩm sự ổn định và phát triển chung. Đặc biệt, huyện thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo và quản lý cán bộ; tổ chức đồng bộ, dân chủ, công khai, khách quan các khâu: đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố chí và sử dụng cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức lối sống, có trình độ chuyên môn, năng lực thực tiễn, thích ứng với nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đến nay, đội ngũ cán bộ của huyện từng bước được chuẩn hoá, trẻ hóa, tỷ lệ cán bộ cấp huyện có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chiếm 31,7%, Đại học chiếm 66,7%; trình độ lý luận chính trị Cao cấp chiếm 27,1%, Trung cấp chiếm 42,7%. Trong giai đoạn 2010- 2015, huyện đã thực hiện đánh giá 1.284 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý; từ năm 2010 đến nay, huyện đã thực hiện bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử cho 61 cán bộ là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, thực hiện luân chuyển 42 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý và thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng với nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài tại các địa phương, cơ quan, đơn vị.

         Trong 10 năm thực hiện pháp lệnh số 34/2007 của UB TVQH về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn ở huyện Lương Tài đã đạt được nhiều kết quả từ sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đến quản lý điều hành của chính quyền. Trong đó, huyện thực hiện tốt những nội dung công khai để nhân dân biết, bàn, quyết định trực tiếp, biểu quyết để cấp có thẩm quyền quyết định, nội dung nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định và nội dung nhân dân giám sát. Nổi bật, đã có 758 ý kiến của nhân dân tham gia hiến kế, đề xuất, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự thống nhất trong các chủ trương phát triển KT- XH của huyện. Đặc biệt, ý thức trách nhiệm, phong cách làm việc, thái độ phục vụ, tiếp xúc nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao theo hướng gần dân, tôn trọng nhân dân, giảm dần các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, góp phần quan trọng trong phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, cửa quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

         Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW và 5 năm Nghị định số 56/2012 của Chính phủ về công tác phụ nữ đã tạo sự chuyển biến mới về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước trên địa bàn huyện Lương Tài. BTV huyện ủy đã chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện Nghị quyết 11, Nghị định 56 góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của phụ nữ trong hệ thống chính trị và xã hội. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp được thực hiện hiệu quả. Công tác tham mưu của các cấp Hội LHPN có chủ động, sáng tạo. Tỷ lệ phụ nữ trong cấp ủy cấp huyện đạt 10,25%, cấp cơ sở đạt 14,37%; tỷ lệ nữ làm đại biểu HĐND cấp huyện là 25%, cấp cơ sở đạt 21,1%. Phong trào phụ nữ và công tác của các cấp phụ nữ được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; được đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đã xây dựng nhiều mô hình mới, nhiều hoạt động thiết thực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Qua bình xét hằng năm, tỷ lệ gia đình hội viên phụ nữ đạt GĐVH chiếm 93,5%; tỷ lệ chi hội vững mạnh chiếm 90%.

         Tại hội nghị, có 5 ý kiến phát biểu tham luận đã minh họa và làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện các Nghị quyết và pháp lệnh của các cấp, các ngành trong thời gian tới. Các ý kiến đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, sự hiểu biết sâu sắc và sự trăn trở về công tác cán bộ, công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước và thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn của huyện.

        Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao huyện Lương Tài đã chỉ đạo trọng tâm, trọng điểm, toàn diện, đồng bộ và có giải pháp sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị quyết số 11 và Nghị định số 56 về công tác phụ nữ, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển KT- XH, xây dựng hệ thống chính trị của huyện vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

                 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà đề nghị: các cấp ủy, chính quyền của huyện Lương Tài tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết và pháp lệnh trên gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết 04 khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. Tổ chức thực hiện bài bản hơn, cụ thể hơn, khoa học hơn, phù hợp với từng địa phương. Cụ thể về Nghị quyết TW 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, huyện cần thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ, quản lý đội ngũ cán bộ; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu trong công tác cán bộ; công tác cán bộ phải xuất phát từ kế hoạch phát triển KT- XH, yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, từ đó thực hiện tốt phân công, phân cấp quản lý cán bộ, thường xuyên kiểm tra trong công tác cán bộ; tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, làm tốt các khâu trong công tác cán bộ từ phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, sử dụng, bố trí, đề bạt cán bộ; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên.

         Về thực hiện Pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy lưu ý huyện cần đẩy mạnh thực hành dân chủ theo tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đổi mới nội dung, phương thức của của cả hệ thống chính trị cấp xã, kiện toàn thường xuyên đoàn thể chính trị xã hội, tạo sức mạnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ cấp xã; nâng cao dân trí, nhận thức của các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt việc dân biết, dân bàn, dân làm, kiểm tra; thực hiện dân chủ gắn với phát triển KT- XH…

          Đối với thực hiện Nghị quyết số 11 và Nghị định số 56 về công tác phụ nữ; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tăng cường thực hiện chức năng đại diện của Hội LHPN các cấp; nâng cao nhận thức, kỹ năng lòng ghép giới cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ tham mưu về chính sách đối với cán bộ nữ; chăm lo đời sống, việc làm cho lao động nữ, nhất là phụ nữ nhóm yếu thế; phát triển dịch vụ gia đình có chất lượng nhằm hỗ trợ phụ nữ được bình đẳng hơn, có điều kiện cống hiến hơn cho xã hội.

Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện phát biểu kết luận hội nghị

            Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện biểu dương và ghi nhận các cấp, các ngành đã tích cực, chủ động, sáng tạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị quyết số 11 và Nghị định số 56 về công tác phụ nữ. Đồng thời nhấn mạnh: cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kịp thời chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, pháp lệnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thực hiện công bằng, dân chủ, văn minh và là động lực quan trọng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới:

           Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Bí thư Huyện ủy cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII về chiến lược cán bộ, pháp lệnh số 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Nghị quyết số 11 và Nghị định số 56 về công tác phụ nữ, như: Việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập, tuyên truyền Nghị quyết, pháp lệnh ở một số địa phương còn hình thức, chưa đồng bộ; nhận thức của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể về thực hiện Nghị quyết chưa đầy đủ; công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên. Chưa mạnh dạn đổi mới sáng tạo trong thực hiện công tác cán bộ để phù hợp với thực trạng của đội ngũ cán bộ ở địa phương; công tác đánh giá cán bộ thực hiện còn lúng túng; công tác quy hoạch cán bộ chưa đạt được kết quả như mong muốn... Việc thực hiện đối thoại trực tiếp với nhân dân có nơi chưa thường xuyên; hiệu quả hoạt động của một số Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế…Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp có tăng lên nhưng còn thấp; nhận thức về bình đẳng giới còn nhiều bất cập…

          Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, quán triệt, tổ chức học tập các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác cán bộ, công tác thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội nhằm tạo ra khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện các Nghị quyết, pháp lệnh. Cần chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó cần chú trọng thực hiện nghiêm túc công tác công khai, xin ý kiến nhân dân để nhân dân được bàn, được quyết định và giám sát những vấn đề theo quy định. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBND các cấp và Hội LHPN theo Nghị định 56 của Chính phủ về “ Quy định trách nhiệm của bộ, ngành, UBND các cấp trong việc đảm bảo cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý Nhà nước” và chính sách, luật pháp liên quan đến phụ nữ. Hội LHPN các cấp cần tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội…

          Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đã được tuyên dương, khen thưởng.

Lãnh đạo Huyện trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Đức Phương- Đài Lương Tài