Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị rà soát, đánh giá thực trạng và bàn giải pháp để huyện về đích NTM năm 2019

12/09/2019 08:25 Số lượt xem: 38
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị rà soát, đánh giá thực trạng và bàn giải pháp để huyện về đích NTM năm 2019
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị rà soát, đánh giá thực trạng và bàn giải pháp để huyện về đích NTM năm 2019 (File đính kèm)
UBND huyện