Thông báo Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử.

01/08/2019 09:24 Số lượt xem: 162
Thông báo Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử.
Thông báo Đăng tải thông tin lựa chọn đơn vị thực hiện đấu cuộc Đấu giá trên trang thông tin điện tử. (File đính kèm)