NQ về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh huyện Lương Tài đến năm 2035

01/04/2021 14:21 Số lượt xem: 83
NQ  về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh huyện Lương Tài đến năm 2035
NQ  về việc thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Trung Kênh huyện Lương Tài đến năm 2035 (File đính kèm)
HĐND huyện