Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền NQ Đại hội XIII của Đảng

30/03/2021 10:04 Số lượt xem: 60

Ngày 28/3, huyện Lương Tài tiếp tục tham dự nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương đảng tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn quốc.

      Bước sang ngày làm việc thứ 2, Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Trình bày chuyên đề, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá khái quát tình hình thực hiện chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2011-2020), nhấn mạnh những nội dung trọng tâm của Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm (2021-2030) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH 5 năm (2021-2025); chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, các giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm và nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2021-2025).


điểm cầu UBND huyện Lương Tài

Để thực hiện tốt những mục tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Thủ tướng nhấn mạnh: Cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ; nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường quản lý đất đai, nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu.


Cùng đó, tiếp tục chú trọng công tác giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam. Đặc biệt, tập trung nâng cao đời sống nhân dân bằng các giải pháp cụ thể trong đó có việc chú trọng phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà nước pháp quyền xã bội chủ nghĩa, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Thủ tướng Chính phủ lưu ý các cấp, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Trong quá trình thực hiện các giải pháp phát triển KT-XH cần gắn chặt với nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng- an ninh; thấm nhuần tư tưởng, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, không máy móc, đặc biệt là phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nghe đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Nội dung các chuyên đề được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị trực tiếp truyền đạt và chỉ đạo đã tập trung vào những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; khẳng định những thành tựu, nắm vững các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn 35 năm đổi mới đất nước, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của đảng; nhận diện đầy đủ và sâu sắc về thuận lợi, thời cơ cũng như khó khăn, thách thức, nhiệm vụ của cách mạng nước ta trong thời gian tới; liên hệ và vận dụng phù hợp theo yêu cầu, điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm xác định và chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đồng chí đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại buổi khai mạc hội nghị; phải nắm được những quan điểm lớn, nội dung cơ bản, cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt. Trên cơ sở đó, tổ chức tốt các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nội dung các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng ở các địa phương, đơn vị cho CBĐV chưa được học tập, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng, phù hợp với đặc thù từng đối tượng theo đúng Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn 09 của Ban Tuyên giáo Trung ương, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của từng cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị; Khắc phục tình trạng ngại học, lười học lý luận chính trị trong một bộ phận CBĐV, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn thể CBĐV và nhân dân, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trở thành hành động cụ thể trong thực tiễn.


Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội, cụ thể hóa vào từng nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí quyết tâm phấn đấu vươn lên của từng cấp, ngành, tập thể, cá nhân đảm bảo tính khả thi, hiệu quả; Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phương tiện truyền thông đại chúng, báo cáo viên các cấp và tuyên tuyền viên ở cơ sở đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới đông đảo CBĐV, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong nước và kiều bào nước ngoài về những nội dung cơ bản của các văn kiện Đại hội lần thứ XIII, chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và những dư luận tiêu cực trong xã hội, góp phần củng cố niềm tin của CBĐV và nhân dân về mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh và hạnh phúc.

Cùng đó, Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tích cực tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp; phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, triển khai chương trình hành động thực hiện kế hoạch và nghị quyết đại hội gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị mình; chỉ đạo các cơ quan giảng dạy, nghiên cứu lý luận của Đảng bám sát nghị quyết và các văn kiện Đại hội khẩn trương xây dựng các nội dung, cập nhật bổ sung chương trình, giáo trình giảng dạy lý luận chính trị sát với từng đối tượng, cụ thể, xây dựng các chương trình, đề tài tổng kết thực tiễn, tiếp tục khẳng định những thành tựu sau 35 năm đổi mới và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức học tập và triển khai nghị quyết, biểu dương khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác học tập, triển khai thực hiện nghị quyết; phê bình nghiêm túc những tập thể, cá nhân chưa thực hiện tốt công tác quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết….

PVD-Phòng VH&TT