Lương Tài tổ chức tốt Đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

28/05/2020 07:42 Số lượt xem: 53

Căn cứ Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 15/10/2019 của Huyện ủy Lương Tài về kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy Lương Tài đang đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu hoàn thành trước kế hoạch. 

      Huyện ủy Lương Tài đã yêu cầu, mọi công tác chuẩn bị phải được tiến hành nhanh để bảo đảm tiến độ, nhưng các cấp ủy cũng cần xác định, chất lượng phải luôn được đặt lên hàng đầu. Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên truyền bằng các hình thức trên hội nghị, đài phát thanh, cổng thông tin điện tử, trực quan...với mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống; đồng thời tập trung trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong xây dựng và hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ   nghĩa.

(BCH Đảng bộ xã Trừng Xá khóa mới)

         Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XII của Đảng.

          Do tác động của dịch Covid-19 nên việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp của huyện Lương Tài phải tạm dừng trong hơn 1 tháng, để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch. Trong quãng thời gian này, các cấp ủy cơ sở vẫn tập trung chuẩn bị báo cáo chính trị, làm quy trình nhân sự… Vì thế, ngay sau khi dịch được khống chế, việc tổ chức đại hội Đảng được đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tính đến ngày 27-5-2020, đã có trên 70% tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ Huyện tổ chức thành công Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

        Qua đánh giá của Ban tổ chức huyện ủy, các đại hội đều diễn ra theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Hướng dẫn số 07-HD/BTCTU ngày 25/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn một số nội dung thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 15/10/2019 của Huyện ủy Lương Tài về kế hoạch Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, công tác bầu cử được thực hiện đúng quy chế, bảo đảm phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

       Tại đại hội Điểm của Đảng bộ xã Trừng Xá các đảng viên lão thành đã nhận xét: “Đây là kỳ đại hội thành công nhất của Đảng bộ xã Trừng Xá vì công tác chuẩn bị từ dự thảo báo cáo chính trị đến nhân sự đều thực hiện chu đáo, bài bản, với sự hướng dẫn, chỉ đạo sát sao của cấp trên…”.

          Điểm nhấn ấn tượng trong thành công vừa qua là đại hội tại các đơn vị còn khó khăn cũng diễn ra suôn sẻ.

(Đại hội đảng bộ xã Quảng Phú)

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy đều quyết tâm hoàn thành đại hội cấp cơ sở với mục tiêu chậm nhất là trung tuần tháng 6 năm 2020.

          Mặc dù có thành công bước đầu quan trọng nhưng Huyện ủy Lương Tài vẫn yêu cầu các cấp ủy quán triệt tinh thần không chủ quan. Theo đó thành lập nhiều đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Huyện ủy đang theo sát tình hình của từng đảng bộ trực thuộc để tháo gỡ khó khăn nếu có.

       Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy để có thành công bước đầu như vừa qua, một trong những điều kiện quan trọng là phải phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất của đội ngũ cán bộ chủ chốt; đồng thời xử lý nghiêm các sai phạm, những biểu hiện mất đoàn kết, không để tái cử cán bộ chủ chốt có sai phạm. Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy phải tiếp tục chuẩn bị kỹ về công tác cán bộ gắn vào nội dung tổ chức đại hội Đảng với tinh thần quyết liệt như trên, đây cũng là tinh thần được các cấp ủy xác định rõ trong thời gian tới

Với sự chỉ đạo sát sao của Ban thường vụ Huyện ủy, tinh thần vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, đại hội cấp cơ sở của Đảng bộ huyện Lương Tài chắc chắn sẽ thành công, bảo đảm tiến độ và chất lượng. Qua đó tạo tiền đề thuận lợi tiến tới Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ huyện Lương Tài.

XT.Phòng VH&TT